Zmiana przepisów w sprawie opłaty targowej

Od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa ma charakter fakultatywny. Jeśli gmina zdecyduje się na to, żeby na jej terenie w 2016 roku obowiązywała opłata targowa, musi zostać podjęta nowa uchwała w tej sprawie.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majątku jednostki

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania.

Zadania gminy jako organizatora przewozu osób

Gmina może współuczestniczyć w kosztach przewozu osób istniejącymi liniami komunikacyjnymi na zasadach określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Podróże służbowe i ich rozliczenie w jsfp

Podróże służbowe pracowników rodzą po stronie pracodawcy wiele obowiązków związanych z ich rozliczeniem. Dla pracowników sfery budżetowej zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (art. 77 § 2 Kodeksu pracy).

Od 1 kwietnia 2016 r. będą wyższe jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy

Wzrośnie wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy. W górę pójdą także odszkodowania przysługujące członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku.

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych na potrzeby wymiaru podatku rolnego w 2016 roku

W odpowiedzi na pytania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sposobu przeliczania użytków rolnych na potrzeby podatku rolnego: w stosunku do gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wsr, Lzr, W i Br oraz w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów dwuczłonowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu udzieliła następujących wyjaśnień.