Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego trzeba ująć jako należność główną i odsetki

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej realizuje świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionych osób. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w jednostce?

Zmiany w VAT od 1 lipca istotne dla jsfp

Do rozliczenia transakcji nabycia towarów objętych odwrotnym obciążeniem zobowiązani będą jedynie podatnicy zarejestrowani jako czynni, informacje podsumowujące w obrocie krajowym trzeba będzie składać za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy – to tylko część nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2015 r. w zakresie VAT.

Z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w placówce oświatowej przysługuje odszkodowanie

Pytanie: Przedszkole działające w formie samorządowej jednostki budżetowej jest zobowiązane do wypłacenia zwalnianemu pracownikowi odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wypłatę odszkodowania z tytuły skrócenia okresu wypowiedzenia? Czy od tych kwot należy odprowadzić składki na ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych?

Staż z urzędu pracy wlicza się do pierwszego roku pracy

Pytanie: Pracownik placówki po ukończeniu szkoły średniej przez rok przebywał na stażu organizowanym przez powiatowy urząd pracy. Jakie minimalne wynagrodzenie powinien otrzymać? Czy staż z urzędu pracy należy zaliczyć jako pierwszy rok pracy?

Środki publiczne należy ująć w Rb-N i Rb-27

Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych lub nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki publicznej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sposób księgowania faktury za przeprowadzenie kursu w samorządowej jednostce oświatowej

Pytanie: Jako samorządowa jednostka oświatowa zawieramy umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi na przeprowadzenie zajęć w ramach kursu. Część osób prowadzi działalność gospodarczą i po zakończeniu umowy wystawia rachunek lub fakturę. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy umieścić wydatek na fakturę za przeprowadzenie kursu?

Rozliczanie zakupów gotówkowych, za które założył pracownik jednostki oświatowej

Pytanie: W placówce oświatowej dokonywane są zakupy za gotówkę. Zbiera się faktury opłacone już przy zakupie, po czym wystawiany jest czek na kwotę, na którą dokonano zakupów. Czy taka forma rozliczania zakupów gotówkowych jest poprawna? W jednostce nieraz brakuje pieniędzy na koncie, aby móc wypłacić zaliczkę. Jakich zapisów księgowych użyć w przypadku rozliczeń z pracownikami jednostki oświatowej?

Przekazanie wynagrodzenia na konto współmałżonka tylko na podstawie pisemnego upoważnienia

Pytanie: Pracownik szkoły przedłożył pełnomocnictwo do konta współmałżonka i poprosił o przelewanie wynagrodzenia na ten rachunek. W związku z tym zaistniała wątpliwość, czy dopuszczalne jest przekazanie wynagrodzenia pracownika na konto współmałżonka na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

Pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy za obydwie umowy terminowe

Pytanie: Z pracownikiem zawarliśmy pierwszą umowę o pracę od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2012 r. Następnie drugą umowę o pracę od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2015 r. Od 1 czerwca 2015 r. pracownik będzie już zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy należy wystawić jedno zbiorcze świadectwo pracy za poprzednie okresy zatrudnienia na czas określony?