Zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola wymaga wystawienia PIT-8C

Pytanie: Wójt gminy podpisał umowę o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola dziecka oraz jego opiekuna prywatnym samochodem. Czy kwoty takie należy opodatkować oraz potraktować jako podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Znamy wysokość współczynnika urlopowego na 2015 r.

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Współczynnik urlopowy obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Używa się tego parametru również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

Wydatki na leki do apteczki należy klasyfikować w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Pytanie: Szkoła podstawowa nabywa leki oraz środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarki. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej można zrealizować taki zakup? Czy właściwy będzie tu § 423?

W 2015 roku samorządy przeznaczą więcej środków na realizację specjalnej organizacji nauki

Pozostawienie wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dotychczasowym poziomie oraz wprowadzenie minimalnego progu środków przeznaczanych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to tylko niektóre z kwestii uregulowanych ustawą okołobudżetową na 2015 rok.

W 2015 roku PIP zamierza skontrolować domy pomocy społecznej

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zapowiedzieli ukierunkowanie kontroli przeprowadzanych w 2015 roku na przestrzeganie przepisów prawa pracy w domach pomocy społecznej. Inspektorzy po raz kolejny zwrócą też uwagę na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych przez kontrolowane podmioty.

W 2015 roku nowa stawka odsetek ustawowych

Do 8% Rada Ministrów obniżyła stawkę odsetek ustawowych. Jednostki oświatowe starające się odzyskać należności od dłużników muszą pamiętać o naliczaniu odsetek w nowej wysokości już od zaległości z ostatniego tygodnia 2014 roku.

RPO: Samorządowcy powinni dostawać dodatki

Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz obecne regulacje pozbawiające pracowników sfery budżetowej dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych są niezgodne z Europejską Kartą Społeczną.

Prenumeratę fachowych pism księgowych jednostka oświatowa ujmuje w § 421

Pytanie: Placówka prenumeruje specjalistyczny magazyn dla księgowych w wersji papierowej oraz platformę elektroniczną. Pod którym paragrafem zaklasyfikować tego rodzaju wydatki?

Prawo do zmian wielkości wydatków ujętych w prognozie ma organ stanowiący samorządu

Rozpatrując, czy w danym przypadku prawo do ingerencji w wysokość środków budżetowych ma organ stanowiący samorządu, czy też organ wykonawczy, należy każdorazowo analizować konkretne zapisy ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczegółowych – twierdzi szczecińska izba obrachunkowa.

Prawo do trzynastki tylko przy przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy

Pytanie: Czy osoba, która została zatrudniona 1 lipca 2014 r. i przebywała 1 dzień na opiece nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok? Czy osoba, która od 2 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z kodem B (ciąża) ma prawo do trzynastki?