Zwrot nienależnych składek możliwy tylko przez 5 lat

Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, należy uwzględnić przychód oskładkowany uzyskany przez ubezpieczonego w danym roku, licząc narastająco, począwszy od stycznia do grudnia.

Zobowiązania z tytułu ugód, niekiedy trzeba wykazywać w Rb-Z

Rozpatrując, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

Wypłatę zaliczki pracowniczej w walucie obcej należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wypłatę

Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów. Jednostka najpierw zakupiła euro, przyjęła je do kasy walutowej, a dopiero wówczas wypłaciła zaliczkę. Jak poprawnie zaksięgować wypłatę i zwrot takiej zaliczki? Czy zastosowanie będzie miał kurs z dnia wypłacenia zaliczki?

Terminy składania wniosków o dotacje dla uczelni będą bardziej realne

Z 15 lutego na 15 września ma zostać przesunięty termin składania przez uczelnie wniosków o dotację celową na realizację inwestycji. Obecnie funkcjonujące terminy powodują w praktyce konieczność aktualizowania wniosków.

Samorządy przyjmą w depozyt wolne środki

Kolejne jednostki sektora finansów publicznych będą musiały lokować wolne środki w formie depozytu u ministra finansów. W podobnej formie swój budżet będą mogły podratować także jednostki samorządowe.

Rząd chce uprościć postępowanie z dokumentacją archiwalną w jednostkach samorządowych

Organ wykonawczy samorządu będzie mógł określić instrukcję kancelaryjną oraz dokumenty dotyczące działania archiwum zakładowego wspólne dla podległych jednostek organizacyjnych. To jedno z głównych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Rb-N można sporządzić w formie elektronicznej

Sporządzanie w sposób niekompletny, wykazywanie danych w złotych, zamiast w złotych i groszach czy prezentowanie należności dotyczących ZFŚS to najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań Rb-N.

Przed organizacją imprezy integracyjnej warto wystąpić o interpretację

Organizując imprezę integracyjną dla pracowników, nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawiciele jednostek, którzy chcą uzyskać potwierdzenie poprawności takiego działania, wnioskując o interpretację podatkową mogą powoływać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Pracownicy rzadziej na badaniach wstępnych

Sejm przyjął przepisy nowej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. Wśród wielu ułatwień przewidują one m.in. nowe zwolnienia w zakresie obowiązku kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.

Organy samorządowe przekształcające oddziały przedszkolne dopłacą za adaptację pomieszczeń

Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej muszą dostosować lokale do nowych przepisów przeciwpożarowych. Resort edukacji przewiduje, że koszt adaptacji jednej szkoły do nowych wymagań to ok. 2.425 zł brutto.