Nr 72 z dn. 11. 2014 r.

Zarząd województwa nie może zmieniać planu w związku ze zwrotem środków europejskich

Płatności dokonywanych ze środków europejskich nie należy utożsamiać z dotacjami z budżetu państwa. Zarząd województwa nie może więc dokonywać zmian w planie budżetu, których konieczność nastąpiła w związku z realizacją projektu współfinansowanego z pieniędzy unijnych.

Stanowiska w jednostce samorządowej muszą odpowiadać tym określonym w ustawie

Pytanie: Pracodawca samorządowy wyraził potrzebę utworzenia stanowiska pełnomocnika ds. energetyki, chcąc jednocześnie awansować na nie długoletniego pracownika z dużym doświadczeniem (obecnie inspektora). Jak prawidłowo określić wymagania kwalifikacyjne w regulaminie wynagradzania, skoro typowany pracownik nie posiada wykształcenia wyższego (jest długoletnim inspektorem przed wejściem zmian w ustawie o pracownikach samorządowych)? Czy mogę w wymaganiach kwalifikacyjnych umieścić to stanowisko w kategorii stanowisk urzędniczych powyżej inspektora, ale wskazać 2 rodzaje wymagań – np. wyższe z 2-letnim doświadczeniem lub średnie z 5-letnim doświadczeniem? Czy tworząc regulamin wynagradzania pracodawca ma pełną swobodę w tworzeniu stanowisk i określanie ich wymagań, a także widełek płacowych dopasowanych do konkretnych zmian w regulaminie organizacyjnym?

Ponowne przejście na emeryturę może pozbawić prawa do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Pracownik samorządowy zwolnił się i przeszedł na emeryturę w grudniu 2010 roku (wypłacono odprawę emerytalną), a od stycznia 2011 roku został znowu zatrudniony na pół etatu. Umowa kończy się w grudniu 2014 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. W marcu 2015 roku pracownikowi przysługiwałaby nagroda jubileuszowa. W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest przepis mówiący o tym, że w przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę wypłaca się pracownikowi nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia do niej prawa brakuje mniej niż 12 miesięcy. Czy w opisanym przypadku w dniu rozwiązania umowy o pracę można wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, do której nabyłby prawo w marcu 2015 roku?

Odsetki od dodatku wiejskiego wypłaconego po terminie są wolne od PIT

Do dodatku wiejskiego, wypłaconego nauczycielowi na mocy wyroku sądu, trzeba doliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. Mimo że dodatek ten nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli, w świetle przepisów podatkowych jest przychodem ze stosunku pracy.

Od 9 października obowiązują niższe odsetki od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie od 9 października 2014 r. stóp procentowych. To z kolei wpłynie na wysokość odsetek i obniżonych odsetek od zaległości podatkowych.

Nagrodę roczną z ustawy kominowej trzeba wypłacić jednorazowo

Nagroda dla osób kierujących publicznymi podmiotami prawnymi ma charakter jednorazowy i nie powinna być wypłacana ratalnie, wraz z miesięcznym wynagrodzeniem. Zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczące takiego świadczenia nie może zawierać postanowień sprzecznych z tą zasadą.

Jednostka musi przestrzegać terminów inwentaryzacji

Inwentaryzacja aktywów i pasywów musi zostać przeprowadzona przynajmniej na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Spis zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach należy przeprowadzać przynajmniej raz w ciągu 2 lat.

Dodatek specjalny nie zawsze wlicza się do podstawy nagrody jubileuszowej

Pytanie: Pracownica we wrześniu 2014 roku otrzymała jednorazowy dodatek specjalny w kwocie 500 zł za zwiększenie wykonywanych obowiązków. Dnia 24 września 2014 r. zatrudniona nabyła prawo do nagrody jubileuszowej. Czy w podstawie naliczenia tej nagrody, oprócz składników stałych, tzn. płacy zasadniczej i dodatku z tytułu wysługi lat, należy uwzględnić również ten dodatek specjalny?

Termin przeksięgowania zrealizowanych wydatków zależy od polityki rachunkowości

Pytanie: Na podstawie sprawozdań budżetowych szkoła zamierza przenieść wartość zrealizowanych wydatków na fundusz jednostki. Analizując opisy do kont 223 oraz 800, powstają wątpliwości co do terminu takiego przeksięgowania. Czy jednostka powinna dokonać odpowiedniego przeksięgowania w trakcie, czy też na koniec roku?