Zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku wypłaca się rodzinie

Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów jednostka budżetowa może wypłacić zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku jego studiującym dzieciom?

Z tytułu odbywanych przez pracownika ćwiczeń wojskowych pracodawcy należy się świadczenie pieniężne

Pytanie: W 2015 roku pracownik otrzyma powołanie do wojska na ćwiczenia na 30 dni jednorazowo. Czy pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu braku tego pracownika przez miesiąc w pracy?

Skonsolidowany bilans trzeba przekazać RIO do 30 czerwca

Samorząd tworzy bilans skonsolidowany za rok budżetowy obejmujący 12 miesięcy od stycznia do grudnia ­­- w polskich języku i walucie. Po zatwierdzeniu sprawozdania organ musi przesłać go regionalnej izbie obrachunkowej w wersji papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego.

Rezygnacja z wypłacania premii nie wymaga wypowiedzeń zmieniających

Pytanie: Czy wycofanie z regulaminu wynagradzania premii uznaniowych dla pracowników wymaga zawarcia z pracownikami porozumień lub wypowiedzeń warunków pracy i płacy? Przez cały okres obowiązywania regulaminu wynagradzania premia ta nie była przyznana żadnemu pracownikowi.

Ocenianie pracowników i wydawanie im poleceń to nie mobbing

Wydawanie przez pracodawcę zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy co do zasady nie stanowi naruszenia godności (dóbr osobistych) pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji czy mobbingu – wskazał SN (sygn. akt I PK 103/05, OSNP 2006/21-22/321).

Jednostka zaliczy do aktywów obce środki trwałe

W przypadku, gdy wartość środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych nieodpłatnie nie została określona w decyzji organu, należy zastosować ogólne zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zależy od decyzji lekarza i rozkładu czasu pracy

Pytanie: Ile godzin powinien pracować zatrudniony na 1/2 lub 3/4 etatu pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu ciężkim i umiarkowanym?

Choroba w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę

Pytanie: W związku ze świętem przypadającym w sobotę 3 maja 2014 r. pracodawca udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego 2 maja. Czy w przypadku gdy pracownik będzie w tym okresie przebywał na zwolnieniu lekarskim (od 30 kwietnia do 9 maja 2014 r.) należy mu się dodatkowy dzień wolny z tytułu tego święta? Czy to, że 2 maja nie świadczy pracy, powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy i nie trzeba udzielać mu dodatkowego wymiaru czasu pracy?

Samorządy prześlą informacje do wojewodów na nowych wzorach

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze w czerwcu/lipcu 2014 roku a to oznacza, że do 31 lipca 2014 r. samorządy będą zobowiązane przesłać informacje do wojewodów według nowego wzoru, zawierającego m.in. nazwę sołectwa, wysokość przypadających środków, liczbę mieszkańców, wysokość kwoty bazowej.