Kalendarium

Styczeń 2014 r.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych należy ująć w § 098

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej nienależnie pobrał świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Jednostka potrąciła je z bieżących wypłat. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wraz z klasyfikacją budżetową opisanego zdarzenia?

VAT od zakupów należy ująć w paragrafie, z którego zakupiono towar 

Pytanie: Jednostka budżetowa kupuje towary, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Jaki należy zastosować paragraf wydatku klasyfikacji budżetowej do zapłaty podatku na podstawie deklaracji VAT-9M? 

Paliwo niezużyte do końca roku podlega spisowi z natury

Pytanie: Na koniec roku w bakach samochodów i sprzętu jednostki budżetowej znajduje się nie zużyte paliwo, które w trakcie roku ewidencjonuje się w kosztach. Czy na 31 grudnia istnieje obowiązek spisania paliwa metodą dopełniania baku i korekty kosztów?

Obowiązują już nowe wzory sprawozdań z operacji finansowych

Rezygnacja ze sporządzania sprawozdań zerowych oraz konieczność opracowywania dokument Rb-UZ jedynie w przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

O zaciągnięciu przez jednostkę zobowiązania długoterminowego decyduje organ wykonawczy

Pytanie: Gmina musi  przeprowadzić prolongatę rat kredytowych na kolejne lata (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Czy podpisanie aneksu do umów z bankami wymaga zgody organu stanowiącego oraz zgody regionalnej izby obrachunkowej?

Niewykonywanie poleceń służbowych może skutkować zerwaniem umowy

Pytanie: Pracownik administracyjny, który za rok odchodzi na emeryturę, nie wykonuje poleceń służbowych. Jakie środki może w tej sytuacji podjąć kierownik jednostki budżetowej?

Nieodpłatne świadczenie nie zawsze jest przychodem

Przychodem są wszystkie świadczenia które stawiane są do dyspozycji pracownika podczas zatrudnienia jak również po rozwiązaniu stosunku pracy jeśli nie zostały uregulowane. Część z nich korzysta ze zwolnienia, ale od większości kierownik jednostki sektora publicznego jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nie wszystkie wydatki wygasają z końcem roku

Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji oraz ostateczny termin ich realizacji w następnym roku budżetowym – to niezbędne elementy, jakie powinna zawierać uchwała organu stanowiącego o wydatkach niewygasających.