Urzędy zyskają na przyjęciu niepełnosprawnych stażystów

Jednostki administracji publicznej mogą przystąpić do projektu organizowanego przez PFRON oraz organizacje pozarządowe. Urzędy, które zdecydują się na przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej, będą mogły liczyć na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeszkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów opiekuna.

Osoby naruszające dyscyplinę muszą zwracać koszty postępowania

Najczęstsze naruszenia dyscypliny popełniane przez przedstawicieli jednostek publicznych dotyczą zamówień, wydatkowania środków oraz inwentaryzacji – tak wynika ze sprawozdania w sprawie zeszłorocznej działalności komisji orzekających. Osoby dopuszczające się naruszenia dyscypliny powinny również liczyć się z obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

Kalendarium

Sierpień 2013 r.

Łatwiejsze przetargi na nieruchomości

Zmiany wysokości wadium i sposobu publikacji ogłoszenia o przetargu nieruchomości przewiduje przyjęte przez rząd rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Za nieudzielenie urlopu pracodawca zapłaci karę

Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest wykroczeniem przeciwko jego prawom. W takiej sytuacji inspekcja pracy może nałożyć grzywnę 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być dużo wyższa.

Z kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej wyłącza się wartość remontów

Pytanie: Dom pomocy społecznej przeprowadza naprawy i remonty. Jak należy obliczyć koszt utrzymania mieszkańca w przypadku np. konserwacji (systemu przeciwpożarowego, urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych) czy naprawy. Czy takie koszty należy odliczyć przy obliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania?

Wójt powinien zatrudnić zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego

Zastępca wójta przejmujący jego zadania w związku z chorobą może pełnić obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego. W pierwszej kolejności czynności te należy jednak powierzyć zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – tak wynika z ekspertyzy prawnej zleconej przez resort administracji i cyfryzacji.

W paragrafie 430 ujmujemy opłaty za usługi przyłączenia energii elektrycznej

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata – z 4300 czy z 4430?