Za zwolnionego funkcjonariusza należy rozliczyć składki społeczne

Jednostka budżetowa w przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty, zobowiązana jest do naliczenia i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one wszystkich przepracowanych w służbie lat.

Za swoje budynki płaci gmina

Gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w zakresie budynków stanowiących jej własność nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 25 czerwca 2013 r. (nr PL/LS/833/50/SIA/13/RD).

Wbudowane na stałe wyposażenie zwiększa wartość nieruchomości

Pytanie: W jednostce przeprowadzony został przetarg na prace remontowe. W ich ramach wykonane zostaną m.in. prace stolarskie: zabudowa, półki, szafa, biurka, stoliki. W jaki sposób oraz według jakich wartości należy przyjąć na stan inwentarza wykonane meble?

Wartość budynku można zwiększyć o koszt instalacji sanitarno-kanalizacyjnej

Pytanie: W planie finansowym na 2013 r. jednostka budżetowa (zespół szkół) otrzymała środki z urzędu gminy w wysokości 3.000 zł na wydatki inwestycyjne (podłączenie stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej). W czerwcu tego roku szkoła ją zrealizowała i otrzymała fakturę o wartości 2.644,50 zł. Na jakich kontach zaksięgować to zdarzenie?

W kolumnie „Gospodarstwa domowe” sprawozdania Rb-N należy wykazać koszty wynajmu

Pytanie: Jednostka budżetowa wynajmuje mieszkanie dla osoby fizycznej. Na podstawie zawartej umowy osoba ta płaci czynsz za mieszkanie (płatny z góry do 10. każdego miesiąca) oraz uiszcza opłaty za media (płatne do 14. następnego miesiąca). W której kolumnie i w którym wierszu sprawozdania Rb-N należy ująć należności dotyczące mediów?

Urzędy zyskają na przyjęciu niepełnosprawnych stażystów

Jednostki administracji publicznej mogą przystąpić do projektu organizowanego przez PFRON oraz organizacje pozarządowe. Urzędy, które zdecydują się na przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej, będą mogły liczyć na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeszkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów opiekuna.

Środki na zadania zlecone przekazuje samorząd

Pieniądze na funkcjonowanie biblioteki powiatowej, którą prowadzi gmina, należy przekazywać na konto jednostki samorządu terytorialnego a nie instytucji kultury – tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (pismo nr WI-44/1658/2013).

Środki na dotację należy zabezpieczyć w budżecie jednostki

Brak zaplanowanych w budżecie samorządu wydatków na dofinansowanie zadań jednostek oznacza odmowę ich udzielenia, a także konieczność złożenia przez wnioskodawcę nowego wniosku w kolejnym roku budżetowym. W przypadku placówki oświatowej składane informacje powinny dotyczyć planowanej liczby wychowanków.