Ulgi w spłacie opłat cywilnych należy opublikować w biuletynie

Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, którym jednostka samorządu udzieliła ulg, odroczeń lub umorzeń obejmuje również opłaty o charakterze cywilnoprawnym. Takie stanowisko zajęła regionalna izba obrachunkowa we Wrocławiu (nr GP-WR-0730-008/13).

Środki trwałe w budowie (Inwestycje ) w jednostkach budżetowych

Przez środki trwałe w budowie zgodnie z definicją w uor  należy rozumieć: Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, o wartości obejmującej ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia danego środka trwałego do dnia przyjęcia do używania lub do dnia bilansowego. (art. 3 ust. 1 pkt 16 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 u.o.r.). – są to koszty które występują podczas budowy nowego lub ulepszenia już istniejącego środka np. unowocześnienia.

Płatnik rozliczający artystę stosuje zerowe koszty uzyskania przychodu

Po przekroczeniu przez twórcę limitu 42.764 zł płatnicy wypłacający artyście honorarium powinni zastosować zerowe koszty uzyskania przychodów. Jest tak niezależnie od tego, czy należy się ze stosunku pracy, czy też zostało uzyskane w ramach umowy zlecenia lub o dzieło. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 marca 2013 r. (nr IPPB2/415-18/13-2/MG).

Przygotowując założenia  do przyszłorocznego budżetu, należy stosować zasadę ostrożności

 Do połowy listopada organy wykonawcze samorządów powinny ustalić projekt budżetu na kolejny rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedłożyć je radzie i regionalnej izbie obrachunkowej. Aby jednak plan ten był racjonalny, wcześniej, przedstawiciele służb finansowo-księgowych samorządów powinni zająć się przygotowaniem odpowiednich założeń finansowych. Muszą przy tym brać pod uwagę zapotrzebowanie każdej z jednostek organizacyjnych, ale również ogólne parametry makroekonomiczne.

Po macierzyńskim również należy się trzynastka. Pracodawcy mają dodatkowe 3 miesiące na wypłatę matkom zaległych kwot za 2012 rok  

Pracownice, które z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego nie otrzymały trzynastki za 2012 rok dostaną ją jeszcze w tym roku. To wynik przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.  

Odpowiedzialność kierownika jednostki  sektora finansów publicznych.

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp)  kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Na zmiany w egzekucji opłat śmieciowych musimy jeszcze poczekać

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje organom samorządowym możliwość skutecznego egzekwowania opłat śmieciowych. Dopiero gdy narzędzia te okażą się niewystarczające, będzie można rozważyć zmiany w egzekucji administracyjnej – twierdzi wiceminister finansów.

Moment ujęcia decyzji z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

Pytanie: Witam reprezentuje dom pomocy społecznej ( samorządowa jednostka budżetowa)i mam następujące pytanie. 07.maja 2013 roku uprawomocniła się decyzja o odpłatności mieszkańca wystawiona 30.04.2013r. ustalająca odpłatność od miesiąca kwietnia 2013. Czy naliczoną 07.05.2013 odpłatność za pobyt, za kwiecień powinnam doksięgować do kwietnia? Jaki powinnam w polityce rachunkowości zamieścić zapis , żeby odpłatność naliczoną w maju przed sporządzeniem sprawozdania na podstawi w/w decyzji doksięgować do kwietnia ?

Modyfikacja Ordynacji podatkowej wpłynie na funkcjonowanie jednostek publicznych

Możliwość wnioskowania o wydanie interpretacji przez zamawiających, wyłączenie wójta z prowadzenia sprawy podatkowej jego pracownika, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przy nabyciu spadku przez gminę – to tylko niektóre ze skutków nowelizacji Ordynacji podatkowej zaproponowanej przez resortu finansów.