Zobowiązania z tytułu składek ZUS należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z

Pytanie: Od 2011 r. w jednostce nie były naliczane składki od umów zlecenie. Pracownicy wyrazili zgodę na piśmie na potrącanie wynagrodzenia. Z ostatniej wypłaty zostało potrącone wynagrodzenie na poczet korekt składek ZUS. Korekty ZUS nie zostały jeszcze wykonane. Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać te kwoty, jeżeli nie sporządzono korekt?

Zaległe trzynastki będą wypłacane w ciągu 3 miesięcy

Sejm przyjął zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Pozwolą one na wliczanie do czasu pracy, wymaganego do nabycia prawa do „trzynastki”, także okresów urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Za niezainstalowanie kasy w terminie grozi dotkliwa sankcja

Podatnik, który mimo obowiązku nie zainstaluje kasy, musi liczyć się z tym, że fiskus ustali mu za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Wydatki na stypendia dla bezrobotnych należy ująć w paragrafie 311

Pytanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) w ramach realizacji projektu systemowego POKL wypłaca stypendia osobom bezrobotnym w okresie odbywania stażu, które w całości są pokrywane ze środków unijnych. W jaki sposób zakwalifikować ten wydatek do klasyfikacji budżetowej?

Wierzymy w sprawność gmin, ale bacznie przyglądamy się sytuacji

Rozstrzygnięcie przetargów i zawarcie umów na odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości to jedne z ostatnich obowiązków gmin, które do końca czerwca muszą wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami. Ważnym zadaniem jest także prowadzenie kampanii informacyjnych dla mieszkańców.

Świadczenia socjalne przysługują także byłym pracownikom

Pytanie: W jednostce budżetowej funkcjonuje komisja socjalna, która rozpatruje, jakie świadczenia należą się pracownikom. Kolejne zebranie odbędzie się kilka dni po rozwiązaniu stosunku pracy z jedną z zatrudnionych osób. Czy zwalnianemu pracownikowi również należą się świadczenia socjalne?

Świadczenia socjalne pracowników cywilnych policji i straży pożarnej pozostaną bez zmian

Modyfikacje wprowadzone nowelizacją rozporządzenia dotyczącego świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych mają jedynie charakter techniczny. Nie wpłyną znacząco na zasady gospodarowania środkami z funduszu.

Rozliczenie kosztów delegacji nie może obejmować podróży tylko w jedną stronę

Aby należność z tytułu podróży służbowej mogła być rozliczona, musi odbyć się w obie strony, nie można zrzec się zwrotu kosztów poniesionych za jazdę w jedną stronę – tak wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (nr K-0542/19/BS/13).