150

Użyczenie gruntów i budynków przez Nadleśnictwo. Po czyjej stronie podatek od nieruchomości

Nadleśnictwo, wynajmując lub wydzierżawiając budynek lub grunt rolny, nie musi odprowadzać podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Obowiązek podatkowy będzie w takim przypadku ciążył na osobie fizycznej korzystającej z nieruchomości.

Rozliczenie kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych

Potrącona kara umowna związana z niedochowaniem terminu wykonania robót stanowi dla instytucji zlecającej dochód, który należy odprowadzić do jednostki macierzystej. Ewentualny zwrot kary po orzeczeniu sądowym należy zaklasyfikować do par. 460.

Pracodawca nie ma prawa do prowadzenia badań alkomatem

W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

SKB 47

Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do okresowego zestawiania wyników prowadzonej polityki finansowej i obrazowania jej efektów. Efekty te, w postaci zrealizowanych dochodów budżetowych, wykonanych wydatków budżetowych, powstałych należności oraz zaciągniętych zobowiązań o różnym terminie wymagalności, obrazowane są sprawozdaniami budżetowymi. Poznaj szczegóły sprawozdań na koniec roku.

149

Zmieniły się stawki PIT i koszty uzyskania przychodu

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 października br. Przewiduje ona dwie najważniejsze dla podatników zmiany mające na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych: dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%. Zobacz, na przykładach, jak stosować nowe przepisy.

Wspólna obsługa jednostek przez gminę

Od 1 stycznia 2016 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. możliwość organizowania wspólnej obsługi w samorządach. Poznaj zasady tworzenia CUW.

VAT w jednostce oświatowej. Jak ewidencjonować

Pytanie: Pytanie: Jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu najmu są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Wystawiam fakturę sprzedaży ze stawką 23% w rachunku dochodów własnych i na ten rachunek wpływa zapłata za fakturę. Koszty utrzymania sali gimnastycznej są pokrywane z budżetu (faktura za energię, zużycie wody, środki czystości itd.) Jak należy prawidłowo przeprowadzić księgowanie, jeśli VAT należny wykazany w deklaracji VAT dotyczy dochodów własnych, natomiast VAT naliczony dotyczy faktur zakupu z budżetu. Do tej pory VAT był przekazywany do gminy z rachunku dochodów własnych bez pomniejszenia o VAT naliczony.Czy jednostka powinna przekazać do gminy VAT wynikający z deklaracji w poz. do zapłaty? Jeśli tak, to w jaki sposób należy powiązać VAT z dochodów własnych z VAT odliczonym w budżecie. Nadmieniam, że w planie finansowym jednostki nie mamy ujętego paragrafu na VAT.Proszę o wskazanie księgowania dla poniższych operacji:1)    faktura sprzedaży ze stawką 23% z tytułu wynajmu (rachunek dochodów własnych),2)    wpływ za fakturę sprzedaży (rachunek dochodów własnych),3)    przekazanie VAT należnego do gminy (rachunek dochodów własnych),4)    księgowanie faktur zakupowych, z których odliczono VAT (budżet lub rachunek dochodów własnych),5)    księgowanie VAT należnego i naliczonego na koncie 225.Dodam tylko, iż jednostka nadrzędna nie wydała „Procedur rozliczania podatku VAT”.

148

Zmiany w VAT

Od 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751), w której m.in. zmieniono:

Zmiana wynagrodzenia należnego

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowy zapis w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U. z 20 sierpnia 2019 r. poz. 1564).

Zakupy do pracowni ekologicznej a odliczenie VAT

Gmina nie może odliczyć VAT od zakupów związanych z wyposażeniem szkolnej pracowni ekologicznej. Zakupy te mają bowiem związek z działaniami edukacyjnymi.

147

Zakup laptopów dla szkół a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT, nabywając dla szkół laptopy, których łączna wartość przekroczyła kwotę 20.000,00 zł netto, od dostawcy będącego podatnikiem zobowiązana jest do rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nie ma przy tym znaczenia, że zakup laptopów nastąpił w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w sprawozdaniach budżetowych

Złożone przez podatnika deklaracje na wygaśnięcie obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem pojazdów nie mają wpływu na wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych. Stanowią jedynie podstawę do wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

146

Strata SPZOZ. Jakie działania może podjąć powiat

Powiat, jako podmiot tworzący, zobowiązany jest do pokrycia straty netto SPZOZ. Nie jest możliwe pokrycie częściowe oraz przyjęcie zobowiązania na uregulowanie tego zobowiązania w przyszłych okresach. Jeżeli działania przewidziane prawem, zmierzające do poprawy sytuacji finansowej SPZOZ okażą się niewystarczające, powiat powinien zlikwidować SPZOZ.

Środki na nowe sołectwo wydzielone z sołectwa już istniejącego

Nie ma możliwości podziału środków z funduszu przyznanych sołectwu w danym roku między dwa sołectwa – twierdzi gdańska RIO

REFAKTUROWANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM Z PRZYKŁADAMI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I WZORAMI DOKUMENTÓW

Refakturowanie stosuje się najczęściej w przypadku kosztów dotyczących zużycia wody czy energii elektrycznej. Sprawdź, jak prawidłowo ewidencjonować refakturę w jednostce budżetowej.

SKB 46

Poznaj formy i metody inwentaryzacyjne w jednostkach budżetowych

Spis z natury, potwierdzenie stanu oraz weryfikacja z dokumentami to trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów, pasywów oraz innych składników jednostki. Poznaj wady i zalety każdej z nich.

Kiedy i jak często trzeba przeprowadzać inwentaryzację

Jednostki sektora finansów publicznych na ostatni dzień każdego roku obrotowego są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów – tak wynika z art. 26 ustawy o rachunkowości.

145

Zajęcie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę

Pytanie: Pytanie:  Otrzymaliśmy z ZUS zajęcie wynagrodzenia za pracę. Pracownik zatrudniony w bursie miejskiej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.715,44 zł (w tym: zasadnicza 2.611,00 oraz wysługa lat 104,44 zł. Ile powinno wynieść zajęcie wynagrodzenia?

Wynagrodzenie kuratora osoby ubezwłasnowolnionej – czy można je wypłacać z budżetu gminy

Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej powinno być finansowane z dochodów własnych gminy. Wypłacanie wynagrodzeń kuratorów nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

Warunki zaciągania kredytu konsolidacyjnego przez miasto

Miasto nie może zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego z późniejszym od dotychczasowego terminem spłaty rat kapitałowych, przypadających na dany rok budżetowy, bez jednoczesnego zrealizowania warunku zapewnienia obniżenia łącznego kosztu obsługi długu.

144

TSUE wyjaśnił, jak odliczać VAT przy działalności mieszanej

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Poznaj konsekwencje wyroku.

Podatki lokalne – ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Najważniejszym źródłem dochodów własnych w gminach są wpłaty z podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, a także opłaty: targowa, miejscowa i uzdrowiskowa. Sprawdź jak poprawnie dokonywać ewidencji księgowej tych opłat w organie.

143

Zmiana wysokości składek za osoby młodociane

Od 1 czerwca 2019 r. uległa zmianie wysokość składek za osoby młodociane. Poznaj ich wysokość, aby prawidłowo obliczyć składki na ZUS.

Wypełniamy miesięczne sprawozdanie Rb-28S

Do 10 sierpnia 2019 r. jednostki budżetowe oraz jednostki obsługujące muszą przekazać zarządom jst miesięczne sprawozdanie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych. Sprawdźmy, jak prawidłowo wypełnić Rb-28S.

Przejęcie przez powiat kredytu podmiotu leczniczego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe jedynie na cele ściśle określone w ustawie o finansach publicznych. Nie jest więc możliwe przejęcie przez powiat zobowiązania kredytowego podmiotu leczniczego.

SKB 45

Konta zespołu „O” – poznaj zasady ewidencji wraz z przykładami

Majątek trwały stanowi znaczącą grupę aktywów rzeczowych i finansowych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Sprawdź, czy wiesz, jak poprawnie dokonywać ewidencji na kontach zespołu 0.

142

Zatrzymanie kaucji – jak ewidencjonować

Pytanie: Pytanie: Nasza jednostka prowadzi kursy w różnych zawodach. Podczas kursu osoby te zakwaterowywane są i żywione w naszym internacie. Od niedawna kursanci uiszczają kaucję w wysokości 50,00 zł na wypadek wyrządzonych szkód w miejscu zakwaterowania. Jednostka prowadzi odrębny rachunek bankowy do wpłat z tytułu kaucji. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana. Ostatnio niestety stwierdzone zostały szkody, w związku z czym kaucja została zatrzymana. Jakie dokumenty powinny być sporządzone na tę okoliczność? Sporządzony został u nas protokół potrącenia kaucji. Jak prawidłowo powinien być taki protokół sporządzony i kto powinien go sporządzić i podpisać? Jakie informację powinny być w takim protokole zamieszczone (niezbędne minimum, jakie powinno być zachowane). Jakie księgowania należy wykonać w tym przypadku, skoro jednostka prowadzi odrębne rachunki na dochody, wydatki i kaucje. Proszę o podanie ścieżki postępowania w przypadku księgowania tego typu operacji.

Wyżywienie pracowników niepedagogicznych. Co z VAT?

Gmina, świadcząc usługi wyżywienia na rzecz pracowników niepedagogicznych za pośrednictwem swoich jednostek oświatowych, działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Nie podlegają też one zwolnieniu, gdyż nie są związane bezpośrednio z usługami opiekuńczymi.

Wypełniamy kwartalne sprawozdanie Rb-34S

Do 10 lipca 2019 r. jednostki budżetowe oraz jednostki obsługujące muszą sporządzić i złożyć zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-34S za II kwartały 2019 roku. Sprawdźmy, na przykładzie, jak krok po kroku wypełnić to sprawozdanie.

141

Wypełniamy kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ

Do 8 lipca jednostki muszą przekazać sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za II kwartał 2019 roku. Sprawdźmy, jak poprawnie wypełnić Rb-27ZZ.

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania oświatowe przez samorządową jednostkę oświatową

Statutowa działalność jednostek oświatowych ma charakter bezpłatny. Prowadzenie oświaty jest zadaniem samorządów, na które organy te otrzymują środki finansowe w swoich budżetach. Natomiast prowadzenie odpłatnej działalności gospodarczej przez samorządowe jednostki oświatowe może mieć wyłącznie charakter uboczny, służący pozyskiwaniu dodatkowych środków na finansowanie działalności statutowej.

Opłata za korzystanie ze środowiska – jak należy ewidencjonować

Tzw. opłatę środowiskową jednostki budżetowe powinny ujmować na koncie zespołu 4 w korespondencji z kontem 225 „Rozrachunki z budżetami”. Sprawdźmy, jak prawidłowo dokonać takiej ewidencji.

140

TK: Zatrudniony na czas określony może być przywrócony do pracy

Niemożność przywrócenia do pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu niezgodnie z prawem wypowiedziano tę umowę, jest niekonstytucyjna, gdy dotyczy pracownika w wieku przedemerytalnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Pracownik zatrudniony na kilku umowach – sprawdź, co mu przysługuje

Pytanie: Pytanie: Zatrudniamy osobę jednocześnie na 1 etat i 1/2 etatu. Umowa na 1 etat trwa od 1 stycznia 2018 r., natomiast umowa na 1/2 etatu została zawarta 11 września 2018 r. Moje pytanie dotyczy prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem (art. 188 kp) oraz urlopu wypoczynkowego. Czy z tytułu tej drugiej umowy (na 1/2 etatu) także przysługują dwa dni opieki na dziecko z art.188 kp oraz urlop wypoczynkowy za okres od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.?

SKB 44

Zaległy urlop pracownika a wypłata świadczenia urlopowego

Pytanie: Pytanie: Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu z 2018 roku, który może wykorzystać do końca września 2019 roku. W czerwcu chce skorzystać z 14-dniowego urlopu i otrzymać świadczenie urlopowe za 2019 rok. Czy musi on najpierw wykorzystać zaległy urlop, wtedy dopiero wziąć bieżący urlop – i na tej podstawie wypłacamy mu świadczenie urlopowe, czy możemy mu wypłacić świadczenie urlopowe za 2019 rok na zaległym urlopie?

Urlop wypoczynkowy - wymiar, ekwiwalent, ewidencja

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, zagwarantowanym u przepisach Kodeksu pracy, ale znajdującym swoje podstawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powinien on być udzielany pracownikowi w przysługującym mu wymiarze w każdym roku, w sposób nieprzerwany. Sprawdź, czy dobrze obliczasz dni urlopu przysługujące pracownikom, jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent i zadekretować wypłaty związane z urlopem.

Urlop nauczyciela – jak obliczyć ekwiwalent

Pytanie: Pytanie: Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na 6,5/25 etatu w placówce nieferyjnej (przedszkole)? Pracownik ten jest zatrudniony w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 697,06 zł, stażu w kwocie 55,76 zł oraz z dodatku za warunki trudne w kwocie 48,75 zł. Zgodnie z wyliczeniem kadrowej pracownik ten powinien otrzymać ekwiwalent za 29 godzin urlopu. W jaki sposób należy ustalić jego wynagrodzenie za godzinę urlopu?

139

Zmieniono zasady w przekazywaniu gminom dotacji celowej

Od marca zmieniły się zasady w przekazywaniu gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego. Zmiany dotyczą przede wszystkich informacji zawartych we wniosku, a także dodatkowych obowiązków wojewody.

Zasady udzielania diet radnym gmin i sołtysom

Sołtysowi, będącemu jednocześnie radnym, przysługują dwie diety, za pełnienie dwóch niezależnych funkcji społecznych. Radny może zrzec się diety, ale nie może wskazać przy tym konkretnego celu, na jaki mają być przeznaczone te środki.

Zapewnienie wyżywienia uczniom a VAT

Świadczone przez gminę usługi wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku do lat 3 podlegają ustawie o VAT - jako odpłatne świadczenie usług. Korzystają ze zwolnienia jako czynności ściśle związane z usługami opiekuńczymi. Jest tak niezależnie od tego, czy gmina świadczy je we własnym zakresie, czy też nabywa je (w celu odsprzedaży) od podmiotów zewnętrznych. 

138

Zadłużenie w samorządach – jak go uniknąć

Powodem występowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewystarczający poziom bezzwrotnych źródeł finansowania ustawowo nałożonych zadań publicznych. Istotny staje się również mechanizm finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego, oparty na redystrybucji środków.

Wartość odpisów aktualizujących należności – jak księgować

Pytanie: W 2017 roku został utworzony na dzień bilansowy odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w OPS (księgowanie 761/290). Saldo konta 761 zostało przeniesione na wynik finansowy, a saldo konta 290 zostało wprowadzone w BO 2018 roku. Jak zaksięgować odpis aktualizujący należności w 2018 roku na dzień bilansowy? Czy najpierw powinnam wyksięgować odpis z 2017 roku i dopiero zaksięgować odpis 2018 roku? Jeśli tak, to jak powinno przebiegać księgowanie?

Utylizacja zużytych składników majątku – jak klasyfikować

Pytanie: W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć opłatę za utylizację opon?

137

Zwrot dotacji – w którym paragrafie dochodów budżetowych ująć

Pytanie: Do którego paragrafu dochodów budżetowych zakwalifikować zwrot dotacji za 2007 rok w kwocie 4,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 4 zł, przekazanej przez gminę w listopadzie 2018 roku do jednostki budżetowej (dysponenta przekazującego dotacje na wybory). Zwrot dotacji celowej przez gminę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z wyborami) został dokonany na wezwanie jednostki budżetowej udzielającej dotacji, gdyż gmina od 2007 roku nie rozliczyła się z otrzymanej dotacji, którą powinna zwrócić, a zwróciła dopiero w listopadzie 2018 roku. W związku w powyższym, czy powstały dochód budżetowy zakwalifikujemy jako: § 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”, czy § 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”?

Zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń zleceniobiorców oraz z diet za podróże służbowe pracowników

Od tego roku w stosunku do zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu, w razie zajęcia komorniczego zastosowanie ma także kwota wolna, o jakiej stanowi Kodeks pracy.

Wzrósł dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Sprawdź, ile wynosi w tym roku.

SKB 43

Zakup rolet do jednostki – czy należy uznać za ulepszenie

Pytanie: Nasza jednostka odlicza VAT strukturą. Zakupiliśmy do jednego pomieszczenia pięć rolet (tkanina) w kasetach z prowadnicami, cena brutto wszystkich rolet to 21.217 zł. Czy zakup rolet należy zaliczyć od razu w koszty, czy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

Wymiana całej hydroforni – czy należy uznać za ulepszenie

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. W tym roku zostanie u nas przeprowadzona wymiana wszystkiego, co znajduje się w hydroforni. Stare przedmioty zostaną zastąpione nowymi. Wartość dotychczasowa hydroforni jest wyceniona na 53.000 zł, a wartość nowej wykonawca wycenił na 120.000 zł. Czy zakwalifikować to jako remont, czy ulepszenie wartości środka trwałego? Na jakich kontach mam to zaksięgować. Nadmienię, że otrzymałam jedną z faktur z treścią „usługa remontowa”. Czy istotne jest to, jak opisana jest faktura przez wykonawcę?

Ulepszenie środków trwałych w 2019 roku – co się zmieniło

Przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych, zostały zmodyfikowane. Nie ma już znaczenia data przyjęcia środka trwałego do używania – tak wynika z nowych przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły z życie 1 stycznia 2019 r.

136

Zmiany w planie finansowym w trakcie roku – czy są możliwe

Pytanie: W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w § 4300 (m.in. na koszenie trawnika). Sołtys złożył natomiast faktury na zakup paliwa, a więc dotyczące wydatków w § 4210. Faktury zostały zapłacone w terminie. Czy w ramach funduszu sołeckiego może być dokonana zmiana w ciągu roku w planie finansowym?

Współczynnik urlopowy

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień. Obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

Wolne środki a nadwyżka budżetowa

Jeżeli jednostka samorządowa w danym roku nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie emitowała papierów wartościowych, a wykonała nadwyżkę budżetową – nie można uznać, że nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST pochodzi z rozliczenia tytułów dłużnych.

135

Zwiększenie majątku poprzez zakup środków trwałych amortyzowanych w czasie

Pytanie: Pytanie: Ośrodek kultury – jednostka budżetowa, ma własne oszczędności z wpływów (dochodów własnych), jak wydatkować te środki (z ubiegłych lat), rachunek zysków i strat wyjdzie na stracie, gdyż będzie więcej kosztów niż wpływów – dochodów, pomimo że środki z dotacji budżetowej nie zostały przekroczone i wydane zgodnie z planem. Co można w takim przypadku zrobić, jak rozdysponować te pieniądze (nasze oszczędności), a jednocześnie aby dobrze wyglądał bilans?

Zobowiązanie podatkowe opłacone przelewem. Jaka data w Rb-27S?

W przypadku zobowiązania podatkowego płaconego poleceniem przelewu, w kolumnie „Dochody wykonane" sprawozdania Rb-27S wykazuje się dane - w dacie obciążenia rachunku podatnika.

Zatrudnienie niepełnosprawnego w godzinach nocnych

Pytanie: Pytanie: Niedawno przyjęliśmy do pracy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Pracownik ten jest zatrudniony na stanowisku portiera. Czy taka osoba może pracować w nocy?

SKB 42

Trzynastki – jak księgować, poprawnie obliczyć i terminowo wypłacić

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest wynagrodzeniem obligatoryjnym i przysługuje pracownikowi po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak zatrudniony nie przepracował całego roku, otrzyma trzynastkę w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pracy. Pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Ale są też wyjątki, sprawdź jakie.

Pracownicy gminnej biblioteki mogą nie dostać trzynastek

Pytanie: Pytanie: W 2018 roku nasza gminna biblioteka została przekształcona z jednostki budżetowej w samodzielną bibliotekę działającą na podstawie przepisów o działalności kulturalnej. Została już wpisana do rejestru. Do tej pory nasi pracownicy otrzymywali tzw. trzynastki, czy w związku z przekształceniem mają nadal do niej prawo? Regulamin wynagradzania, jaki obowiązuje w bibliotece (nie został jeszcze zmieniony), zawiera odwołanie do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przewiduje wypłatę trzynastek według przepisów tej ustawy.

134

Związki zawodowe – poznaj nowe zasady funkcjonowania

Nowe przepisy o związkach zawodowych rozszerzają ochronę działaczy związkowych o osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Pracodawca może zapłacić spore odszkodowanie i rekompensatę, jeśli rozwiąże umowę ze zleceniobiorcą lub kontrahentem niezgodnie z ustawą.

Wyżywienie uczniów w szkole niepublicznej - czy takie koszty można finansować z dotacji podmiotowej

Koszty wyżywienia uczniów szkoły niepublicznej stanowią wydatki bieżące. Dotyczą także zadań oświatowych w zakresie opieki. Mogą być zatem sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, o której mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Szkoły organizujące dodatkowe kursy nie zapłacą VAT

Uczelnie nie zapłacą podatku od towaru i usług za organizowane poza godzinami wykładowymi kursy i szkolenia, za które pobierają dodatkowe opłaty. Zwolnienie wynika z interpretacji „usług kształcenia”, które to są zwolnione z VAT.

133

Różnice inwentaryzacyjne – jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych

Różnice między stanem faktycznym a zapisem w księgach rachunkowych to tzw. różnice inwentaryzacyjne, które trzeba wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Zgodnie z zasadą memoriału ewidencja księgowa różnic musi zostać odzwierciedlona w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Jak poprawnie obliczyć wysokość odprawy pośmiertnej zmarłego nauczyciela

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczy odprawy pośmiertnej nauczyciela. Osoba ta zmarła 11 października, od sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie nauczycielowi wypłacał ZUS, ja tylko dodatek stażowy. Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia odprawy? Nauczyciel pracował ponad 20 lat i należy mu się odprawa za sześć miesięcy. Składniki wynagrodzenia przed chorobą obejmowały: pensję zasadniczą oraz dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop?

Dotacje – jak rozliczać i prawidłowo ewidencjonować

Dotacje, oprócz ogólnych ich zasad udzielania i rozliczania, podlegają ewidencji księgowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ewidencji podlegają zarówno dotacje, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, jak również te, które wydatkowała w celu realizacji zadań publicznych.