136

Zmiany w planie finansowym w trakcie roku – czy są możliwe

Pytanie: W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w § 4300 (m.in. na koszenie trawnika). Sołtys złożył natomiast faktury na zakup paliwa, a więc dotyczące wydatków w § 4210. Faktury zostały zapłacone w terminie. Czy w ramach funduszu sołeckiego może być dokonana zmiana w ciągu roku w planie finansowym?

Współczynnik urlopowy

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień. Obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

Wolne środki a nadwyżka budżetowa

Jeżeli jednostka samorządowa w danym roku nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie emitowała papierów wartościowych, a wykonała nadwyżkę budżetową – nie można uznać, że nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST pochodzi z rozliczenia tytułów dłużnych.

135

Zwiększenie majątku poprzez zakup środków trwałych amortyzowanych w czasie

Pytanie: Pytanie: Ośrodek kultury – jednostka budżetowa, ma własne oszczędności z wpływów (dochodów własnych), jak wydatkować te środki (z ubiegłych lat), rachunek zysków i strat wyjdzie na stracie, gdyż będzie więcej kosztów niż wpływów – dochodów, pomimo że środki z dotacji budżetowej nie zostały przekroczone i wydane zgodnie z planem. Co można w takim przypadku zrobić, jak rozdysponować te pieniądze (nasze oszczędności), a jednocześnie aby dobrze wyglądał bilans?

Zobowiązanie podatkowe opłacone przelewem. Jaka data w Rb-27S?

W przypadku zobowiązania podatkowego płaconego poleceniem przelewu, w kolumnie „Dochody wykonane" sprawozdania Rb-27S wykazuje się dane - w dacie obciążenia rachunku podatnika.

Zatrudnienie niepełnosprawnego w godzinach nocnych

Pytanie: Pytanie: Niedawno przyjęliśmy do pracy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Pracownik ten jest zatrudniony na stanowisku portiera. Czy taka osoba może pracować w nocy?

SKB 42

Trzynastki – jak księgować, poprawnie obliczyć i terminowo wypłacić

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest wynagrodzeniem obligatoryjnym i przysługuje pracownikowi po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak zatrudniony nie przepracował całego roku, otrzyma trzynastkę w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pracy. Pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Ale są też wyjątki, sprawdź jakie.

Pracownicy gminnej biblioteki mogą nie dostać trzynastek

Pytanie: Pytanie: W 2018 roku nasza gminna biblioteka została przekształcona z jednostki budżetowej w samodzielną bibliotekę działającą na podstawie przepisów o działalności kulturalnej. Została już wpisana do rejestru. Do tej pory nasi pracownicy otrzymywali tzw. trzynastki, czy w związku z przekształceniem mają nadal do niej prawo? Regulamin wynagradzania, jaki obowiązuje w bibliotece (nie został jeszcze zmieniony), zawiera odwołanie do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przewiduje wypłatę trzynastek według przepisów tej ustawy.

134

Związki zawodowe – poznaj nowe zasady funkcjonowania

Nowe przepisy o związkach zawodowych rozszerzają ochronę działaczy związkowych o osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Pracodawca może zapłacić spore odszkodowanie i rekompensatę, jeśli rozwiąże umowę ze zleceniobiorcą lub kontrahentem niezgodnie z ustawą.

Wyżywienie uczniów w szkole niepublicznej - czy takie koszty można finansować z dotacji podmiotowej

Koszty wyżywienia uczniów szkoły niepublicznej stanowią wydatki bieżące. Dotyczą także zadań oświatowych w zakresie opieki. Mogą być zatem sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, o której mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Szkoły organizujące dodatkowe kursy nie zapłacą VAT

Uczelnie nie zapłacą podatku od towaru i usług za organizowane poza godzinami wykładowymi kursy i szkolenia, za które pobierają dodatkowe opłaty. Zwolnienie wynika z interpretacji „usług kształcenia”, które to są zwolnione z VAT.

133

Różnice inwentaryzacyjne – jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych

Różnice między stanem faktycznym a zapisem w księgach rachunkowych to tzw. różnice inwentaryzacyjne, które trzeba wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Zgodnie z zasadą memoriału ewidencja księgowa różnic musi zostać odzwierciedlona w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Jak poprawnie obliczyć wysokość odprawy pośmiertnej zmarłego nauczyciela

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczy odprawy pośmiertnej nauczyciela. Osoba ta zmarła 11 października, od sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie nauczycielowi wypłacał ZUS, ja tylko dodatek stażowy. Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia odprawy? Nauczyciel pracował ponad 20 lat i należy mu się odprawa za sześć miesięcy. Składniki wynagrodzenia przed chorobą obejmowały: pensję zasadniczą oraz dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop?

Dotacje – jak rozliczać i prawidłowo ewidencjonować

Dotacje, oprócz ogólnych ich zasad udzielania i rozliczania, podlegają ewidencji księgowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ewidencji podlegają zarówno dotacje, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, jak również te, które wydatkowała w celu realizacji zadań publicznych.