Jak ewidencjonować wydatki z przełomu roku

Pytanie: Instytucja kultury opłaciła w grudniu 2017 roku fakturę za wykonanie zaproszeń na imprezę, która odbędzie się w styczniu 2018 roku. Czy księgowanie faktury powinno odbyć się za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK)? Jeśli tak, to proszę o wskazówki, jak zaksięgować dokument w grudniu 2017 roku i w styczniu 2018 roku? Przyjmując, że jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołów 4 i 5 z pominięciem konta„ Rozliczenie zakupu”.

132

Zmiana terminów dla zeznań podatkowych

Senat na posiedzeniu 26 października 2018 r. uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą terminów składania zeznań podatkowych.

Wyższa podstawa składki zdrowotnej

Od 1 listopada 2018 r. wzrosła o 100 zł kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego Obecnie wynosi 620 zł.

Uposażenie żołnierzy zawodowych

1 stycznia 2019 r. traci moc rozporządzenie z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1273).

SKB 41

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN

Sprawozdaniem obrazującym zobowiązania jednostki składającej sprawozdanie jest sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Rb-UN to sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Sprawdź, jak sporządzić je unikając błędów.

Zasady sporządzania Rb-Z o stanie zobowiązań

Wykazywanie jako papiery wartościowe papierów udziałowych czy praw pochodnych oraz wykazywanie jako kredyty i pożyczki kredytów handlowych – to tylko niektóre z błędów ujawnianych w sprawozdaniu RB-Z. Sprawdź, jak ich uniknąć. Poznaj 6 części sprawozdania o różnym zakresie informacyjnym.

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzane są według stanu określonych wielkości ekonomicznych na koniec okresu sprawozdawczego. Zestawienia należy dokonać w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem zarówno merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym.

131

Zobacz, jak prawidłowo dokonać rocznych przeksięgowań w jednostce

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej (domu pomocy społecznej) zrealizowane wydatki (konto 223) i dochody (konto 222) można przeksięgować na fundusz (konto 800) 31 stycznia następnego roku?

Wyłączenie należności z ksiąg – jak prawidłowo ująć

Pytanie: Katarzyna TrzpiołaZ bilansu otwarcia mamy należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie Wn 221, w bilansie widnieją również należności z tytułu odsetek, konto 221 Wn. Zobowiązania te zostały umorzone w bieżącym roku. Jak wyksięgować na podstawie dokumentu umorzenia należność główną i odsetki? W 2017 roku należność księgowana była Wn 221, Ma 720, odsetki Wn 221, Ma 750.

Ważne dla JST: Ostatni moment na wymianę kas rejestrujących

Tylko do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą używać kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych stosujących te urządzenia przed centralizacją rozliczeń VAT.

130

Zwroty świadczeń w ewidencji i sprawozdaniach OPS

Pytanie: Jak ośrodek pomocy społecznej powinien księgować zwroty świadczeń z lat poprzednich, jeżeli jest tylko pośrednikiem pomiędzy urzędem gminy a urzędem wojewódzkim? Zwroty z roku bieżącego pomniejszają wydatki roku bieżącego, a z lat poprzednich trzeba oddać do budżetu państwa jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości i oddać do budżetu państwa z urzędu gminy. Jak wobec tego powinno to wyglądać w ośrodku pomocy i w których sprawozdaniach powinny być wykazywane. Takimi zwrotami są objęte zasiłki rodzinne, zasiłki stałe.

W jaki sposób zaksięgować likwidację środka trwałego

Pytanie: W domu pomocy społecznej w ubiegłym roku przeprowadzono likwidację środka trwałego, który nie został jeszcze fizycznie zlikwidowany. Figuruje na koncie pozabilansowym 091. Teraz okazało się, że inna jednostka organizacyjna tego samego powiatu chce nabyć nieodpłatnie polikwidacyjny sprzęt i wykorzystać go do celów edukacyjnych. Jak to poprawnie przeprowadzić i na podstawie jakich 

Poznaj zasady konstrukcji sprawozdania Rb-N kwartalnego

Sprawozdanie Rb-N obrazuje poszczególne, wybrane składniki majątku jednostki w układzie podmiotowym i przedmiotowym. Warto pamiętać, że w sprawozdaniu Rb-N nie są wykazywane: stan środków na rachunku ZFŚS oraz środki zgromadzone na rachunku sum depozytowych.

129

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – sprawdź prawidłowe zapisy

Pytanie: Zdarza się, że na konto bankowe ośrodka pomocy społecznej wpływa kwota 500 zł, tytułem zwrotu za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500 plus. Będzie tak, gdy rodzic dziecka pracuje za granicą i dowiedział się o przepisach dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Jaka jest procedura postępowania w tej sprawie? Czy wpłatę potraktować jako dochód? Jakie w tym przypadku będzie konto korespondencyjne do konta 130? Jak powinny przebiegać zapisy księgowe w sytuacji zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? 

Wydawanie duplikatów legitymacji oraz świadectw za opłatą a VAT

Powiat, wydając za pośrednictwem placówek oświatowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika VAT. Przy czym czynności te korzystają ze zwolnienia.

Uniknij 4 najczęściej popełnianych błędów kadrowo-płacowych

Nieprecyzyjne zapisy regulaminu wynagradzania, czy też brak informacji o przyznanych nagrodach w aktach osobowych pracownika to tylko niektóre nieprawidłowości. Jest ich więcej. My wskazujemy sposoby, jak nie popełniać błędów kadrowo-płacowych.

128

Zasiłki z pomocy społecznej będą większe. Zmienia się kryterium dochodowe

Od 1 października 2018 r. zmienia się kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 645 złotych

Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć dotację

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na sfinansowanie inwestycji w wysokości 80.000 zł. Dotację otrzymamy po okazaniu częściowych faktur VAT. Po otrzymaniu pierwszej faktury w wysokości 1.8450 zł brutto otrzymaliśmy na nasze konto 15.000  ł dotacji. VAT ujmujemy w rozliczeniu w swojej jednostce. Następnie opłaciliśmy kontrahentowi fakturę w kwocie brutto. W jaki sposób zaksięgować te wszystkie operacje i w którym paragrafie ująć? Czy zapłaconą kwotę netto ujmujemy na konto 800, a różnicę w wysokości VAT na 740?

Prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy – wyrok SN

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Tak się stało w przypadku pracownicy, w której sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy, a jednak pracownica mimo złożonego wniosku została zwolniona.

SKB 40

Jak rozliczyć paliwo w zbiornikach na koniec roku

Pytanie: Czy można nie stosować metody spisu z natury tylko weryfikacji przy ustalaniu stanu paliwa w samochodach, a także oleju opałowego. Czy można stosować w inwentaryzacji metody uproszczenia w stosunku do paliwa, gdy zakup księgowany jest w całości bezpośrednio w koszty i na koniec roku koszty nie są pomniejszane o stany paliwa w bakach samochodów, czy oleju opałowego? Z roku na rok stany paliwa na koniec roku w bakach są porównywalne?

127

Wypłata świadczenia urlopowego 2018

Pytanie: Jednostka budżetowa raz w roku wypłaca świadczenie (nazwane w regulaminie wewnętrznym ZFŚS-świadczeniem urlopowym). Świadczenie wypłacane jest w czerwcu i niezależnie od tego czy ktoś wykorzystał czy też nie 14 dni urlopu. Zatrudniamy poniżej 50 osób. Czy takie działanie jest prawidłowe?

Mechanizm podzielonej płatności – sprawdź, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej

Split payment nie dotyczy operacji zwolnionych z VAT, ze stawką 0% oraz operacji niepodlegających VAT. W mechanizmie podzielonej płatności (dalej: MPP) nie mogą być opłacane operacje publicznoprawne, czyli wnoszone opłaty i inne płatności, do których ma zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego.

Ewidencja na kontach zespołu 3 - "Materiały i towary" – o tym trzeba wiedzieć

Minister Rozwoju i Finansów 13 października opublikował nowe rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

126

Praktyczne przykłady księgowania odpisów amortyzacyjnych

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł jednostki stosują przez systematyczne, planowe rozłożenie wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Jej rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnej i prawnej do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia jej do likwidacji lub sprzedaży. Poznaj szczegóły ewidencji księgowej.

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych – zmiany już obowiązują

Od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe mogą żądać od podatników prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej  przekazania całości lub części  ksiąg oraz dowodów księgowych w formie JPK. W praktyce pojawia się wiele pytań. Na jedno z nich rozwiązanie znajdziesz w tekście.

Nauczyciel inspektorem ochrony danych a konflikt interesów

Kto może być inspektorem ochrony danych w niewielkiej szkole? Czy funkcję tę może pełnić nauczyciel? Podlega on bezpośrednio pod dyrektora szkoły, jednak przetwarza dane uczniów (również w systemie informatycznym). Czy w przypadku incydentu bezpieczeństwa, którego uczestnikiem będzie nauczyciel pełniący funkcję inspektora, nie wystąpi konflikt interesów?

125

Zasady ewidencji obrotu kasowego oraz dochodów budżetowych w przedszkolu

Obrót gotówkowy związany z przyjętymi przez przedszkole wpłatami za usługi powinien być ujmowany w raporcie kasowym i być księgowany na koncie 101 „Kasa” – przypomina wrocławska RIO.

W § 6060 i 6050 jednostki budżetowe ujmują wydatki łącznie z VAT

Pytanie: Czy jednostka budżetowa gminy księguje w § 6050 i 6060 kwoty netto, a VAT od tych wydatków na środki trwałe ujmuje w § 4530? Na te paragrafy jednostka otrzymała plan w kwocie brutto. Czy można prosić w ramach zarządzenia o przeniesienie VAT z tych z paragrafów na § 4530?

W jaki sposób rozliczyć pracownika z odbytej podróży służbowej

Pytanie: Na jakich kontach należy księgować zwrot kosztów podróży służbowych pracownika w kasie, jeżeli nie była pobierana zaliczka na ten cel?

124

Zakupy rady rodziców – czy ujmować w scentralizowanym VAT gminy

Pytanie: Czy w związku z obowiązującym od 1 września 2017 r. art. 83 oraz art. 84 Prawa oświatowego działalność rady rodziców (dostawy i nabycia) należy traktować jako działalność szkoły/placówki i ujmować w scentralizowanym rozliczeniu VAT gminy?

Wkrótce e-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych obniży koszty wystawiania, przesyłania oraz księgowania faktur. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec listopada 2018 roku. Sprawdź szczegóły.

Ustalenie stażu pracy w jsfp – o czym należy pamiętać

Pracownicy sektora publicznego mają prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowe. W związku z tym służby kadrowe są zobowiązane do prawidłowego ustalenia stażu. Największym problemem jest dostarczenie przez pracownika dodatkowych dokumentów, które zmieniają staż pracy. Kadrowcy mają niekiedy wątpliwości, jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w dwóch miejscach jednocześnie. Poznaj szczegóły.

123

Zmiana terminu wykonania umowy podczas negocjacji w trybie z wolnej ręki – tylko jeśli jest nieistotna

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, który był zmuszony unieważnić. Postanowił zlecić zamówienie w procedurze z wolnej ręki. W trakcie negocjacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować prac w pierwotnie ustalonym terminie. Czy wolno zmienić termin realizacji zamówienia podczas negocjacji?

Wynagrodzenie za dzień urlopu kadry kierowniczej szkoły

Weszły w życie przepisy określające, jak ustalać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

W jakich procedurach należy zlecić budowę kanalizacji?

Pytanie: Na szkoleniu spotkaliśmy się z opinią, że jeśli gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji, to złamała prawo i może spodziewać się korekt finansowych. Powinna bowiem traktować takie roboty jak zamówienie sektorowe. Od jakiej wartości trzeba stosować przepisy właściwe dla zamówień sektorowych – czy dopiero od progów unijnych?

122

Zasady ustalenia dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w sytuacji, gdy na terenie gminy znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę, to dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzona przez osobę fizyczną powinna być wypłacona w wysokości odpowiadającej podstawowej kwocie dotacji wyliczanej na punkty przedszkolne prowadzone przez gminę.

Usługi stołówkowe a VAT

Usługi wydawania posiłków, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są to bowiem usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Bez znaczenia jest okoliczność, że zakup posiłków następuje w gotowej postaci od firmy zewnętrznej, która wygrała przetarg na dostarczanie posiłków.

Urlop na żądanie. Czy jest nadal płatny i ile dni udzielić pracownikowi

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują 4 dni urlopu na żądanie pracownika. Te 4 dni wchodzą w zakres wymiaru, który przysługuje pracownikowi (20 albo 26 dni) w danym roku kalendarzowym. Jednak być może jeszcze w tym roku przepisy dotyczące udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego ulegną zmianie.

121

Wynajem sali gimnastycznej przez gminę – jaka stawka VAT?

Usługi odpłatnego udostępniania przez gminę sali gimnastycznej podlegają opodatkowaniu stawką 8% w przypadku odpłatnego wstępu na obiekt przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celach rekreacyjnych. Jeśli natomiast z sali korzystają osoby fizyczne i inne podmioty w ramach umowy najmu celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, zastosowanie będzie miała stawka 23%.

Udzielanie zaliczek zleceniobiorcom niebędącym pracownikami jednostki jest obarczone dużym ryzykiem

Pytanie: Ośrodek sportu i rekreacji zatrudnia na umowę zlecenie pracowników, którzy mają do wykonania określone czynności związane z organizacją zawodów sportowych, turniejów. Umowy zawarte są na okres od stycznia do grudnia 2018 r. oraz krótsze terminy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są pracownikami jednostki. Czy można im udzielić zaliczek na organizację opisanych czynności?

Środki wpłacane do kasy stanowią na moment wpłaty dochody wykonane

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego ewidencję dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych prowadzi w zależności od formy wpłat na kontach 101, 130 oraz na koncie 221. Wszystkie wpływy i rozchody gotówki w kasie ujmowane są codziennie w dniu ich dokonania w raporcie kasowym, który stanowi dowód zbiorczy służący do zapisów w księdze głównej. Odprowadzona w danym dniu gotówka zostaje zarachowana na rachunek bieżący dochodów budżetowych z datą następnego dnia, w przypadku ostatniego dnia miesiąca będzie to pierwszy roboczy dzień następnego okresu sprawozdawczego. Jak należy prawidłowo ewidencjonować, na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca) dochody wykonane z tytułu tych wpłat?

120

Zastosuj zmiany na koncie 870 – ważne od początku 2018 roku

Rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową od 1 stycznia 2018 r. zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Szkoła nabyła publikację o rachunkowości – czy od zakupu odliczy VAT?

Pytanie: Jako szkoła prowadzimy poza działalnością edukacyjną również działalność gospodarczą polegającą na wynajmie sal lekcyjnych. Czy możemy odliczać VAT od zakupu publikacji dotyczącej rachunkowości w JSFP? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Sprawdź, jakie zmiany musisz wprowadzić do polityki rachunkowości Twojej jednostki

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. zasad funkcjonowania planu kont. Ewidencji księgowej wydatków strukturalnych nie prowadzi się już na koncie pozabilansowym 975. Wprowadzono również zmianę polegającą na wskazaniu, iż saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. Podpowiadamy, jak prawidłowo zaktualizować politykę rachunkowości.

119

Zasady stosowania postanowień polityki rachunkowości w jednostkach publicznych

Jeżeli jednostka sektora publicznego przyjęła określone, wewnętrzne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i są one zgodne z przepisami ustawowymi – stają się one obowiązujące. Jednostka nie może stosować ich wybiórczo - stwierdziła wrocławska RIO.

Wydruki komputerowe jako druki ścisłego zarachowania

Kierownik może przyjąć stosowanie w jednostce automatycznych wydruków kwitariuszy przychodowych z imiennie wypełnionymi pokwitowaniami wpłaty K-103. Wydruki te powinny jednak być odpowiednio ponumerowane, zgodnie z zasadami przyjętymi dla druków ścisłego zarachowania.

118

Wydatki na promocję gminy – na co można je przeznaczyć?

Jednym z zadań gminy jest jej autopromocja. Wydając środki publiczne na ten cel, należy jednak pamiętać, aby uzyskany efekt były współmierny do poniesionych nakładów oraz dotyczył szerokiej grupy odbiorców – przypominają regionalne izby obrachunkowe. 

Usługi stołówek szkolnych a VAT

Usługi wyżywienia, które są świadczone na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe przez stołówki szkolne na rzecz uczniów danej szkoły, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są bowiem ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą i polegają na ich wyżywieniu.  

Sposób ewidencji materiałów z rozbiórek typu kostka niepełnowartościowa

Pytanie: Proszę o poradę w sprawie materiałów z rozbiórek typu kostka niepełnowartościowa. Posiadamy na stanie w ewidencji ilościowej takie materiały (jesteśmy samorządową jednostką budżetową), pochodzą z rożnych rozbiórek, np. uzyskane z chodnika, drogi itp., nie wyceniamy tych materiałów, jednak prowadzimy ewidencję ilościową, którą inwentaryzujemy. Czy powinniśmy wyceniać wartościowo taki materiał? Czy w momencie przekazania potrzebnej ilości takiego materiału do organu bądź do innej jednostki budżetowej niezbędna jest wycena?

117

Wpływy sum niewiadomego pochodzenia na rachunek bieżący jednostki lub rachunek dochodów jednostek budżetowych

Pytanie: Na rachunek bieżący (subkonto dochodów) jednostki budżetowej wpłynęły środki, których w świetle posiadanych przez jednostkę dokumentów jednostka nie jest w stanie ich zidentyfikować. Jak w związku z tym dokonać zaksięgowania wpływu tych środków?

Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów

Pytanie: W styczniu 2017 roku jednostka budżetowa dokonała zakupu polisy obejmującej ubezpieczenie budynku stanowiącego siedzibę jednostki oraz rzeczowego majątku ruchomego. Opłatę wynikającą z polisy, która została ustalona na 19.500 zł, jednostka uregulowała w tym samym miesiącu. Prezentację zapisów księgowych przedstawiono w dwóch wariantach: kiedy jednostka dokonuje ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 (przypadek 1) oraz gdy ewidencja ta jest prowadzona jedynie na kontach zespołu 5 (przypadek 2).

Świadczenie dodatkowych usług przez jednostkę oświatową a VAT

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.