116

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 roku oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r. Co jeszcze się zmieni? Poznaj szczegóły.

Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego wykonawcy uczestniczący w postępowaniu byli zobowiązani do wniesienia wadium, a następnie, po rozstrzygnięciu postępowania, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość wadium ustalono na kwotę 25.000 zł, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania zaś w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy.Wybrany w toku postępowania wykonawca, po ogłoszonym wyborze najkorzystniejszej oferty, wycofał się z postępowania, co spowodowało przepadek wniesionego przez niego wadium. Jednostka dokonała ponownego wyboru z pozostałych złożonych ofert. Wykonawca, którego oferta została wybrana, został zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 200.000 zł, które wpłacił na rachunek bankowy jednostki. 

W paragrafach 6060 i 6050 ujmujemy wydatki łącznie z VAT

Pytanie: Czy w paragrafie 6050 i 6060 księgujemy kwoty netto, a VAT od tych wydatków za środki trwałe w paragrafie 4530? Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Na te paragrafy otrzymałam plan w kwocie brutto, czy mogę prosić w ramach zarządzenia o przeniesienie VAT z tych z paragrafów na paragraf 4530?

115

Zasady zmian w planach finansowych wyodrębnionego rachunku szkoły

Ustawa o finansach publicznych umożliwia wójtowi przekazanie przysługujących mu uprawnień do przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym. Regulacja ta nie ma jednak zastosowania do wprowadzania zmian w planach finansowych wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych – twierdzi białostocka RIO.

Zagęszczenie oświetlenia w gminie. Czy można skorzystać z pieniędzy funduszu sołeckiego?

Środki funduszu sołeckiego muszą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

RIO: Przekształcenie zespołu szkół to nie likwidacja

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych nie jest wymagane w przypadku przekształcenia zespołu szkół. Taką opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

114

Od 1 stycznia 2018 r. zmiana rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej

Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa będzie można uzupełnić o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu JST oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

117

Jak poprawnie ujmować dochody z zadań zleconych w księgach starostwa i w ewidencji budżetu

Dochody z zadań zleconych należy ujmować w ewidencji starostwa przy użyciu kont 221 i 720 (przypis należności), 130 i 221 (wpłata dłużnika), 720 i 225 (zmniejszenie przychodów). Przekazanie środków na rachunek budżetu księguje się przy zastosowaniu kont 222 i 130 (dochód powiatu) i 225 oraz 130 (dochód Skarbu Państwa). W ewidencji budżetu zastosowanie mają konta: 133, 222 i 224. 

113

Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

Zmiany wprowadzone w szkolnictwie wymogły zmianę w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zarówno rozporządzenie, jak i reforma szkolnictwa weszły w życie 1 września. Co się zmieniło dla młodocianych pracowników?

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej

Pracownik, wobec którego był stosowany mobbing w pracy, otrzyma odszkodowanie nawet wtedy, kiedy nie rozwiązał stosunku pracy. Taką m.in. zmianę przewiduje projekt Kodeksu pracy, który został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu. Co jeszcze się zmieni?

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla byłych pracowników ARR oraz ANR od 1 września 2017 r.

Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, stali się od 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

112

Zmiana klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku

Pytanie: Mam pytanie w związku z nową KŚT 2016. Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku należy zmienić w kartotekach środków trwałych grupy już istniejące na nowe kategorie, np. grupa 491 zespoły komputerowe, zmiana na grupę 487? Co ze stawkami amortyzacyjnymi?

Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania

Pytanie: W ubiegłym roku zakupiliśmy program komputerowy (program posiada kilka modułów), licencję na ten program ujęłam w wartościach niematerialnych i prawnych. W tym miesiącu zakupiliśmy dwa moduły do programu o wartościach przekraczających 3.500 zł. Umowę licencyjną posiadamy na pierwotnie zakupiony program z modułami. Aktualizacja umowy w momencie zakupu kolejnych modułów następuje w formie aneksu. Czy zakup kolejnych modułów mogę ująć jako oddzielną wartość niematerialną i prawną?

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. Kto ustala kwestie sporządzenia sprawozdań

Pytanie: Od 1 września nasze gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku. Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył likwidatora ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

111

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Zobacz, jak możesz na nich skorzystać

Sprawdź, na czym polegają zmiany dotyczące zakresu opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości, gruntów rolnych oraz lasów w sytuacji, gdy ich współwłaścicielami są podatnicy zwolnieni od podatku albo ci, którzy w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

Uwaga! Nowe obowiązki sprawozdawcze dla gmin

Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.

Umarzanie należności z dochodów budżetowych

Właściwy organ na wniosek zobowiązanego może umorzyć w całości lub w części należności publicznoprawne. Ograniczenie od tej reguły przewidziano dla zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą odnośnie do rodzajów należności publicznoprawnych i warunków związanych z pomocą publiczną.

110

Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Uniknij błędów, księgując dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy, członkowie ich rodzin, emeryci i renciści lub inne osoby wymienione w regulaminie. Do jednej z form wypoczynku można zakwalifikować także wyjazdy organizowane w ramach tzw. zielonej szkoły. Zobacz, kiedy płatnik może zastosować zwolnienie PIT oraz jak przeprowadzić ewidencję księgową dofinansowania z ZFŚS.

Uniknij błędów wypełniając sprawozdanie Rb-27ZZ

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. RIO w Bydgoszczy ostrzega przed najczęściej popełnianymi błędami.

109

Zwrot nadpłaconych składek ZUS następuje na wniosek płatnika

Pytanie: Jednostka budżetowa w latach 2012−2015 zwolniła funkcjonariuszy, którzy nie nabyli uprawnień do świadczenia emerytalnego, więc przekazano za nich do ZUS składki emerytalno-rentowe za cały okres pełnienia służby. Była odprowadzana za nich wyłącznie składka zdrowotna. W 2017 roku dokonano korekty do ZUS w związku z błędnym naliczeniem składek, wystąpiła napłata z zapłaconych składek. Jednostka w tym roku zwolniła funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego i za niego naliczyła również do ZUS składki emerytalno-rentowe. Czy jednostka budżetowa może pomniejszyć naliczone składki w 2017 roku o nadpłatę z lat ubiegłych, czy też nadpłatę z lat ubiegłych powinna przekazać na dochody budżetowe?

Zobacz, jakie uproszczenia możesz wprowadzić do ksiąg rachunkowych Twojej jednostki

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia pozwalające oszczędzić czas i pracę. Mogą one dotyczyć np. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu. Kiedy jest to możliwe.

Zarząd powiatu może utworzyć nowe zadanie inwestycyjne kosztem likwidacji innego – w granicach tego samego działu wydatków budżetu. Warunkiem jest otrzymanie od organu stanowiącego stosownego upoważnienia.

108

To już pewne - koniec z papierowymi zwolnieniami

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent podpisał 16 maja 2017 r. nowelizację, która wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Jakie konta rozrachunkowe stosować do rozliczeń stołówek szkolnych

W zależności od przyjętego sposobu gromadzenia środków jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty powinny ewidencjonować operacje związane z prowadzeniem stołówek na koncie 130 bądź 132. Księgowi rozliczający takie instytucje muszą przy tym pamiętać o konieczności stosowania kont rozrachunkowych. Poznaj praktyczne przykłady i uniknij błędów w ewidencji.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2018 r.

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2.100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

107

Urlop wychowawczy może wynieść maksymalnie 36 miesięcy

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy (wliczając także okresy pracy u poprzednich pracodawców). Tylko w 3 przypadkach jeden rodzic może skorzystać z pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Upewnij się, czy szkoła ma odprowadzić VAT od nagrody w konkursie

Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Szkoła, jako jednostka budżetowa gminy, wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Placówka za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy powinniśmy odprowadzić VAT należny od otrzymanej nagrody pieniężnej?

Sprawdź, jak zaksięgować zwrot nadpłat przez wspólnotę

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa – Zarząd Mienia Komunalnego – zarządza mieszkaniowym zasobem gminy polegającym w znacznej części na wynajmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zasób mieszkaniowy obejmuje lokale w budynkach stanowiących własność gminy oraz budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych – wspólnotach mieszkaniowych. W wyniku rozliczeń rocznych dokonywanych przez wspólnotę mieszkaniową występują sytuacje, gdy wpłacone w ciągu poprzedniego roku zaliczki na media były wyższe niż poniesione przez wspólnotę koszty. Przychody z tytułu najmu lokali ewidencjonujemy na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Nasze pierwsze pytanie dotyczy kwalifikacji zwrotów nadpłat przez wspólnotę. Czy należy kwalifikować je jako pozostałe przychody, księgując na koncie 760, czy jako przychody finansowe, księgując na koncie 750?

106

Wyposażenie placu zabaw także z dotacji

Zakup sprzętu na plac zabaw (stanowiący środek trwały o wartości przekraczającej 3.500 zł) może być potraktowany jako zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego niepodlegający kwotowym ograniczeniom. Tak wynika z pisma RIO w Opolu.

Usługi komunalne – kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zespół gospodarki komunalnej nie jest zobowiązany do opłacania na rzecz gminy podatku od nieruchomości. Odpłatność, która pojawia się przy świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nie może przesądzać o tym, że działalność ma charakter zarobkowy – twierdzi kielecka RIO.

Sprzedaż mikrobusa przez gminę. Co z VAT?

Gmina, sprzedając mikrobus służący do wykonywania zadań własnych, nie działa dla tej czynności w charakterze podatnika. Sprzedaż tego pojazdu nie podlega zatem opodatkowaniu VAT. 

105

VAT od opłat za przedszkole i wyżywienie

Mimo że prowadzenie przedszkola wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, odbywa się to odpłatnie – na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Opłaty z tym związane są zatem opodatkowane VAT.

Usługa wyżywienia dla uczniów i nauczycieli swojej szkoły jest zwolniona z VAT

Pytanie: Intendentka przyjmuje od rodziców wpłaty za wyżywienie i opłatę stałą za godziny. Każdemu z rodziców wystawia kwitek. Czy w związku z tym na koniec miesiąca należy wystawić fakturę zbiorczą na kwotę, która wychodzi z kwitów, i ją zaksięgować w rejestrze sprzedaży ze stawką „zw”? Czy za obiady nauczycieli również mogę wystawić fakturę zbiorczą?

Transakcje niepodlegające VAT należy udokumentować notą księgową

Pytanie: W grudniu nie byliśmy czynnym podatnikiem VAT. Zostały wysłane noty domom dziecka z tytułu żywienia dzieci (na podstawie danych od intendentki). Domy dziecka zapłaciły kwoty wynikające z naszej sprzedaży. Po kilku dniach sytuacja uległa zmianie i okazało się, że niektóre domy dziecka nadpłaciły. W styczniu wysłano faktury korygujące za grudzień. Co należy zrobić w takim przypadku?

104

Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu

Pytanie: Jednostka (zakład budżetowy) dokonała w budynku stanowiącym siedzibę jednostki i ujętym na koncie 011 „Środki trwałe” wymiany zniszczonej powierzchni podłogi (klepka drewniana) w sali konferencyjnej na nową klepkę. Jednostka poniesione nakłady potraktowała jako ulepszenie środka trwałego i w związku z tym dokonała zwiększenia wartości środka trwałego. Po 3 miesiącach jednostka stwierdziła, że popełniła błąd, gdyż nakłady poniesione na wymianę podłogi powinna potraktować jako remont, gdyż przedmiotowa wymiana miała związek z normalnym zużyciem w toku eksploatacji. W związku z tym dokonała korekty uprzednio zewidencjonowanych nakładów. Jak zaksięgować to zdarzenie gospodarcze?

Odłączenie części składowej środka trwałego i jego umorzenie

Pytanie: W związku z rozszerzeniem działalności jednostki, w jednym z budynków o wartości początkowej 5.000.000 zł i umorzeniu 60%, stanowiących siedzibę jednostki, dokonano modernizacji polegającej na likwidacji części ciągów komunikacyjnych w celu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Modernizacja polegała na postawieniu nowych ścianek działowych, ułożeniu dodatkowej instalacji zasilającej i oświetleniowej, ułożeniu nowej podłogi z paneli podłogowych w miejsce dotychczasowego lastryka oraz likwidacji przeszkolonej aluminowej stolarki drzwiowej pochodzącej z likwidowanych ciągów komunikacyjnych w ilości 5 szt. Wartość modernizacji wyniosła 450.000 zł, natomiast wartość początkowa zdemontowanych drzwi wyniosła łącznie 50.000 zł, tj. 10.000 zł/szt. Zdemontowane drzwi z uwagi na krótki okres użytkowania oraz dobry ich stan techniczny, postanowiono wykorzystać w drugim budynku jednostki w ilości 4 szt. (w celu wyciszenia istniejących pomieszczeń). W odrębnym postępowaniu po zakończeniu prac modernizacyjnych dokonano wyboru wykonawcy na montaż stolarki drzwiowej (4 szt.), za cenę 8.000 zł, natomiast 1 szt. zdemontowanej stolarki postanowiono sprzedać z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania. Wartość początkowa drugiego budynku, w którym ma zostać zamontowana uprzednio zdemontowana stolarka drzwiowa wynikająca z ewidencji księgowej, wynosi 3.500.000 zł, a umorzenie 50%. Czy w zaistniałej sytuacji należy wyksięgować z wartości budynku – wartość zdemontowanej stolarki drzwiowej, czy też może ona pozostać do czasu ich wbudowania w drugim budynku czy dokonania sprzedaży?

Jak poprawnie ująć w księgach raty w leasingu finansowym

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa dokonała zakupu samochodu osobowego w drodze leasingu finansowego. W związku z tym, iż w przypadku leasingu finansowego kosztem jest amortyzacja, jak prawidłowo zaksięgować raty leasingowe?

103

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy w 2017 roku

Pytanie: W 2016 roku jednostki oświatowe korzystały ze zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej na sprzedaż usługi stołówek udostępnionych wyłącznie dla uczniów, nauczycieli i personelu. Czy w związku z centralizacją VAT zobligowane są do zakupu kasy fiskalnej? Czy płatności za obiad po centralizacji muszą być przekazywane na konto bankowe, czy mogą być wpłacane do kasy? Poznaj szczegóły.

Zmiany w budżecie gminy z mocą wsteczną

Nie ma przepisu, który umożliwiałby zmianę planu budżetowego gminy z mocą wsteczną. Jest tak nawet wówczas, gdy modyfikacja dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa – twierdzi szczecińska RIO.

Usługi wynajmu szkolnej hali sportowej. Sprawdź stawkę VAT

Pytanie: Szkoła wynajmuje halę sportową osobom fizycznym do gry w piłkę. Najemcy wnoszą odpłatność za wynajem na konto bankowe szkoły. Po centralizacji VAT szkoła powinna wystawić faktury VAT z odpowiednią stawką. Czy szkoła obowiązana jest wystawić faktury każdemu najemcy, czy jedną zbiorczą fakturę na wszystkie wynajmy w miesiącu? Z jaką stawką VAT? Na kogo powinna być wystawiona faktura? Czy wystarczy księgowanie VAT i nanoszenie na rejestr z banku?

102

Kiedy jednostka może wprowadzić nowe konto, niewystępujące w rozporządzeniu

Pytanie: Czy istnieje możliwość wprowadzenia nowego konta księgowego, np. 241, niewystępującego w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont? Oczywiście to konto byłoby uwzględnione w polityce rachunkowości.

Subwencja na sześciolatka od nowego roku

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego dzieci 6-letnie musiały rozpoczynać naukę w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej. Zobacz, co zmieni się od 1 stycznia 2017 r.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Poznaj skutki w VAT

Pytanie: Województwo mazowieckie ma sprzedać nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (z 23% stawką VAT). Akt notarialny zostanie podpisany w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy został podpisany przedwstępny akt notarialny. Skarb Państwa wpłacił całość należności w formie depozytu. Jeżeli nie dojdzie do podpisania ostatecznego aktu notarialnego, wpłacony depozyt będzie zwrócony wraz z należnymi odsetkami. Jak w tym przypadku należy rozumieć termin: „depozyt”? Czy podpisanie przedwstępnego aktu notarialnego rodzi skutki w VAT? Kiedy powinno się wystawić na tę okoliczność fakturę VAT i rozliczyć VAT należny w deklaracji VAT-7?

101

W którym paragrafie ująć spłatę raty za telefony komórkowe

Pytanie: Jednostka zawarła umowy na usługi telekomunikacyjne. Otrzymano pięć telefonów. Telefony te spłacane są w ratach przez dwa lata i rata jest dopisywana jako „dodatkowa opłata” do każdego rachunku. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć tę ratę?

Zasady ewidencji nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd – stanowisko Ministerstwa Finansów

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną (art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. jednostka budżetowa) ma prawo korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.