99

Zobacz, jak ujmować zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z niezapłaconych zaliczek

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową powołaną uchwałą rady miejskiej. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami będącymi własnością gminy. W swoich zasobach posiadamy lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnocie mieszkaniowej, która obciąża nas notami księgowymi. Jak mamy ujmować zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z niezapłaconych zaliczek, których termin wymagalności minął zgodnie z przyjętą uchwałą dla danej wspólnoty mieszkaniowej, które nie są fakturami, a zostały ewidencjonowane na kontach rozrachunkowych na podstawie not księgowych? Czy jako zobowiązania wymagalne i wykazywać w sprawozdaniach kwartalnych Rb-Z i Rb-28?

Zakup systemu operacyjnego Windows należy klasyfikować w § 4210

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa zamierza zakupić kilka licencji Windows do istniejących komputerów. Celem zakupu jest wymiana w komputerach starszego systemu operacyjnego Windows XP na nowszy i chroniony Windows 7. Czy prawidłowe jest przyporządkowanie tego wydatku do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

98

Wprowadzenie wspólnej obsługi księgowej a odpowiedzialność kierownika

Jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego zdecydowała się na wprowadzenie wspólnej obsługi, organ stanowiący nie może określać wybiórczo, które obowiązki w zakresie rachunkowości będą przekazane podmiotowi obsługującemu, a które pozostaną po stronie jednostki obsługiwanej – twierdzi gdańska RIO.

Sprawozdania budżetowe – uniknij 12 błędów

Rodzaje sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych uzależnione są od tego, jaka jednostka oświatowa je sporządza: czy jest to jednostka samorządowa, która podległa samorządowi terytorialnemu, czy jednostka państwowa. Okresy sprawozdawcze oraz terminy składania sprawozdań wynikają z rozporządzenia.

Rachunek za studia podyplomowe strażaka klasyfikowany w § 430018

Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała rachunek wystawiony na tę komendę za studia podyplomowe strażaka. Jaki paragraf wydatków będzie prawidłowy – § 307013 czy § 430016?

97

Zobacz, jak uniknąć błędów w inwentaryzacji rocznej

W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w zakresie inwentaryzacji. Polegają one m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami. Poznaj wskazówki naszych ekspertów, które pozwolą Ci uniknąć błędów w końcoworocznych rozliczeniach.

Znamy górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

Minister finansów opublikował obwieszczenie, z którego wynika, że w przyszłym roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą nieco niższe niż w 2016 roku. Sprawdź wysokość podatków i opłat na przyszły rok.

Zajęcia dodatkowe są ograniczone 40-godzinną normą czasu pracy nauczyciela

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – dla jednego nauczyciela. Limity te obowiązują od nowego roku szkolnego.

95

Wydatki budżetowe centrów usług wspólnych – jak poprawnie je klasyfikować

Wydatki jednostek obsługujących samorządy pod kątem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym należy klasyfikować w rozdziale 75085. Wyjątkiem są te, związane z realizacją zadań szczególnych – twierdzi szczecińska RIO.

Wydatek na zakup kostki należy ująć w § 421, a koszt usługi remontowej w § 427

Pytanie: Szkoła podstawowa kupiła kostkę do wymiany nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych oraz planuje wyremontować ten podjazd. Usługę w zakresie wymiany nawierzchni oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych będzie wykonywała ta sama firma. Czy faktura dotycząca zakupu kostki wystawiona na szkołę (zakup materiałów do remontu) powinna być sklasyfikowana w § 4210, a cała usługa remontowa wymiany nawierzchni i podjazdu w § 4270, czy raczej wszystkie wydatki w § 4270?

93

Wydatek na monitorowanie składowisk nie jest kosztem systemu gospodarowania odpadami

Kosztów monitorowania zamkniętych składowisk odpadów nie zalicza się do kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym wydatku polegającego na finansowaniu monitoringu składowiska nie można pokryć z uzyskiwanych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W którym paragrafie zaklasyfikować wydatki na zakup wody oraz dzierżawę dystrybutorów

Pytanie: Jako jednostka sektora finansów publicznych dokonujemy zakupu wody w wymiennych butlach. Dzierżawimy również dystrybutory, które ustawione są na korytarzu siedziby jednostki. Z wody mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i nasi petenci. W których paragrafach wydatków należy ująć zakup wody, kubków oraz czynsz za dystrybutor?

Ujęcie nieodpłatnego otrzymania przez gminę zlikwidowanego środka trwałego

Pytanie: Szkoła podstawowa przekazała do urzędu gminy środek trwały – kocioł c.o. (na podstawie protokołu przekazania środka trwałego, umorzenie 100%) – w celu likwidacji, ponieważ ekspertyza techniczna informuje, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Piec ten zostanie sprzedany na złom. Jak powinno wyglądać księgowanie przyjęcia środka trwałego w urzędzie gminy, a następnie jego sprzedaż?

92

Usługi gminne – jaką stawkę VAT zastosować?

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Oczywiście przepisy przewidują od niej liczne wyjątki. Dotyczy to m.in.: towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

Urlop rodzicielski – poznaj zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku

Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Przypominamy, że od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego został zwiększony kosztem likwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

91

Zmiana przepisów w sprawie opłaty targowej

Od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa ma charakter fakultatywny. Jeśli gmina zdecyduje się na to, żeby na jej terenie w 2016 roku obowiązywała opłata targowa, musi zostać podjęta nowa uchwała w tej sprawie.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majątku jednostki

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania.

Zadania gminy jako organizatora przewozu osób

Gmina może współuczestniczyć w kosztach przewozu osób istniejącymi liniami komunikacyjnymi na zasadach określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

90

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych majątku szkoły

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) są dokonywane od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania. Dokonywane są one aż do momentu całkowitego umorzenia, likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania środka trwałego lub stwierdzenia jego niedoboru.

89

Trzynastki – zasady obliczania i wypłacania w 2016 roku

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przewidziane jest dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Świadczenie to nie ma charakteru powszechnego, ale dla tych grup, które wskazuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (dalej: udwr), ma za to charakter obligatoryjny. Oznacza to, że pracownik, który nabędzie prawo do tej nagrody, ma roszczenie o jej wypłatę.

88

Zwrot dotacji na uczniów pobranej przez szkołę w nadmiernej wysokości

Ponieważ dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na każdego ucznia tej szkoły wypłaca się w dwunastu ratach (za poszczególne miesiące), można pomniejszyć dotację należną w kolejnych miesiącach o kwotę dotacji wypłaconej w zawyżonej wysokości za okres poprzedni.

Zasiłek opiekuńczy nie dla wszystkich pracujących

Osobie odbywającej staż na podstawie skierowania przez urząd pracy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy, natomiast ma ona prawo do stypendium za okres niezdolności do pracy. Jak ma postąpić pracodawca, którego stażysta musi zająć się opieką nad 3-letnim dzieckiem? Czy, aby otrzymać pełne stypendium, powinien przedstawić zwolnienie lekarskie? Czy może wystarczy samo zaświadczenie wystawione przez lekarza?