85

Zmiany w VAT od 2016 r. –więcej obowiązków dla gmin

Wraz z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązane do ich stosowania będą między innymi jednostki sektora finansów publicznych (np. gminy czy jednostki budżetowe), które prowadzą działalność stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu VAT oraz niestanowiącą takiej działalności.

Wyciąg bankowy – kiedy może być dowodem księgowym

Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Według ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 20 pkt 2) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych.

83

Wydzielony rachunek jednostek oświatowych

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej w ramach wydzielonego rachunku dochodów w danej placówce oświatowej jest uchwała jednostki samorządu terytorialnego. Powinny w niej zostać określone wszystkie zasady gospodarowania tymi środkami. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych pozostające na koniec danego roku budżetowego środki nie przechodzą na rok następny, lecz podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia następnego roku.

Wydatki na premierę nowego przedstawienia

Instytucja kultury – teatr, ponosi wydatki na produkcję nowej sztuki (do dnia premiery). Czy można je zaliczyć do wydatków strukturalnych?

Większość świadczeń z ZFŚS jest zwolniona z PIT

Świadczenia socjalne są przychodem pracownika. Większość z nich podlega jednak zwolnieniu z podatku dochodowego. Mogą być zwolnione całkowicie lub do kwoty wymienionej w ustawie o PIT.

82

Zmiany w zasadach stosowania klasyfikacji budżetowej

Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu „419 Nagrody konkursowe” oraz „424 Zakup środków dydaktycznych i książek” to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych, tak aby ich treść jak najlepiej odzwierciedlała rodzaj operacji, której dotyczy dana podziałka.

W 2016 roku będą nowe zasady łączenia się samorządów

Od 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji o samorządzie terytorialnym, które usprawnią funkcjonowanie i organizowanie zadań, wykonywanych na rzecz obywateli. Oprócz tworzenia centrów usług wspólnych zmienią się zasady łączenia jednostek.

Od września oceny opisowe na każdym etapie edukacyjnym

Rozszerzenie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół zmienia regulacje dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym konieczna stała się nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

81

Wynagrodzenie dla grafika nieprowadzącego działalności gospodarczej należy ująć w paragrafie 4090

Pytanie: Na jaki paragraf - 4090 czy 4300 - należy zaklasyfikować rachunek wystawiony przez osobę fizyczną, która jest grafikiem i fotografem (nieprowadzącym działalności), za użyczenie prawa do jednorazowego użycia wykonanej przez niego fotografii archiwalnej do celów wystawienniczych?

Wynagrodzenie dla grafika nieprowadzącego działalności gospodarczej należy ująć w paragrafie 4090

Pytanie: Na jaki paragraf - 4090 czy 4300 - należy zaklasyfikować rachunek wystawiony przez osobę fizyczną, która jest grafikiem i fotografem (nieprowadzącym działalności), za użyczenie prawa do jednorazowego użycia wykonanej przez niego fotografii archiwalnej do celów wystawienniczych?

80

Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego trzeba ująć jako należność główną i odsetki

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej realizuje świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionych osób. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w jednostce?

Zmiany w VAT od 1 lipca istotne dla jsfp

Do rozliczenia transakcji nabycia towarów objętych odwrotnym obciążeniem zobowiązani będą jedynie podatnicy zarejestrowani jako czynni, informacje podsumowujące w obrocie krajowym trzeba będzie składać za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy – to tylko część nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2015 r. w zakresie VAT.

79

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej od 1 kwietnia

Przekazywanie sprawozdań za pośrednictwem systemu ePUAP, prezentowanie danych w sprawozdaniu Rb-27S związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej czy wypełnianie sprawozdania Rb-28UE w zakresie nadpłaconych zwrotów wydatków to główne problemy, które rozwiązała nowelizacja rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości budżetowej obowiązująca od 1 kwietnia 2015 r.

Zmiany ustalania proporcji VAT w samorządach

Od lipca 2015 roku zacznie większość przepisów ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja rozszerza m.in. mechanizm odwróconego VAT na kolejne towary. Dla jednostek publicznych, a głównie dla samorządów, najważniejsze będą jednak zmiany w zakresie stosowania przykładowych metod służących odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych.

78

Zmiany w sprawozdawczości opublikowane

W dzienniku ustaw pod pozycją 459 opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wprowadza ono m.in. zmiany w zakresie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów z realizacji zadań administracji rządowej.

Zakup auta nie ma charakteru strukturalnego

Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

W celu rozliczenia zaległych wpłat warto skontaktować się z komornikiem

Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ujmować w księgach rachunkowych?

23 S

W 2015 roku samorządy na celowniku NIK

Celem postępowania kontrolnego nie może być jedynie wyszukiwanie nieprawidłowości jednostce kontrolowanej. Jeśli jednak okaże się, że takie nieprawidłowości istnieją, to kontroler powinien zbadać ich przyczyny, zakres i skutki oraz wskazać osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Uchylanie się od kontroli RIO grozi grzywną

W uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet podejmowanych przez organy wykonawcze najwięcej naruszeń prawa dotyczy: przekroczenia kompetencji do dokonywania zmian w budżecie poprzez przeniesienia wydatków między działami, czy zwiększenia budżetu z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej.

77

Zarząd dróg kilku powiatów przez porozumienie

Dopuszczalnymi formami prowadzenia wspólnego zarządzania drogami kilku powiatów jest utworzenie związku powiatów albo zawarcie między samorządami porozumienia, na mocy którego jeden powiat powierza drugiemu prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi. Nie można natomiast w celu wspólnej obsługi zadań kilku samorządów powołać jednej jednostki budżetowej.

Za funkcjonowanie kontroli odpowiada kierownik

Cel kontroli zarządczej to zapewnienie realizacji celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Można go osiągnąć m.in. dzięki: ochronie zasobów, zapewnieniu zgodności podejmowanych przedsięwzięć z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

System kontroli zarządczej powinien być spójny z polityką rachunkowości

Pytanie:  Gmina zatrudnia 24 osoby wraz z pracownikami gospodarczymi. Każde stanowisko jest dość solidnie obciążone pracą. Kadry są prowadzone w sekretariacie (kadry kończą się na wystawieniu umowy i przekazaniu dalej do płac, tam załatwiane są pozostałe sprawy), a płace w referacie finansów. Kto w tej sytuacji powinien wystawiać RP-7? Ponadto każdy referat pisze umowy zlecenia na różne prace – wykonujący wystawia rachunek do tej umowy, kierownik danego referatu ją potwierdza.

76

Zmiany w badaniach lekarskich – ułatwienie czy kłopot

Od 1 kwietnia 2015 r., zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące kwestie przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Jednak już teraz pojawiają się wątpliwości, czy zmiana na pewno wyjdzie na korzyść pracodawcom i pracownikom.

Zastępca wójta musi stosować klauzulę „z upoważnienia”

Zastępca wójta wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego. Wszelkie dokumenty powinien więc opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia”. Wyjątkiem są sytuacje określone w ustawie o samorządzie gminnym jako przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. W takich okolicznościach wszelkie akty zastępca podpisuje bezpośrednio jako wójt.

Za pracę w niedzielę lub święto, trzeba zapewnić inny dzień wolny od pracy

Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa samodzielnie zasad rekompensaty pracy świadczonej w niedzielę lub święto. Stąd też w tym zakresie będzie miał zastosowanie art. 15111 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi, który w te dni wykonywał pracę należy zapewnić dzień wolny w innym dniu lub dodatek do wynagrodzenia – twierdzi Główny Inspektor Pracy.

75

Zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola wymaga wystawienia PIT-8C

Pytanie: Wójt gminy podpisał umowę o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola dziecka oraz jego opiekuna prywatnym samochodem. Czy kwoty takie należy opodatkować oraz potraktować jako podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Znamy wysokość współczynnika urlopowego na 2015 r.

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Współczynnik urlopowy obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Używa się tego parametru również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

Wydatki na leki do apteczki należy klasyfikować w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Pytanie: Szkoła podstawowa nabywa leki oraz środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarki. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej można zrealizować taki zakup? Czy właściwy będzie tu § 423?

22 S

Sprawozdanie finansowe podpisują księgowy i kierownik

Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu to niezbędne elementy, które oprócz bilansu z wykonania budżetu powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdania finansowe i budżetowe likwidowanej jednostki powinien podpisać likwidator

Pytanie: Jednostka budżetowa podległa powiatowi wkrótce będzie zlikwidowana. W tym celu powołany zostanie likwidator. Do końca funkcjonowania podmiotu w jednostce zatrudniony będzie kierownik oraz główna księgowa. Kto w takim przypadku powinien podpisać sprawozdanie budżetowe i finansowe?

74

ZNP nie zgadza się na likwidację dodatku wiejskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa edukacji w sprawie likwidacji dodatku wiejskiego. Zdaniem ZNP każda próba obniżenia wynagrodzeń nauczycieli wpłynie niekorzystnie na rangę społeczną zawodu nauczyciela.

Urlop macierzyński znosi wymóg przepracowania półrocznego okresu wymaganego do nabycia trzynastki

Pytanie: Pracownica jednostki budżetowej od 23 kwietnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Po urodzeniu dziecka 24 grudnia przeszła na urlop macierzyński. Druga z pracownic na urlopie macierzyńskim przebywała od początku roku do 5 listopada 2014 r. Jak w takim przypadku ustalić prawo do trzynastki?

RPO interweniuje w sprawie zasiłku chorobowego dla byłych żołnierzy zawodowych

Byli szeregowi żołnierze zawodowi po wygaśnięciu zawartego z nimi kontraktu w związku z przewlekłą chorobą lub wypadkiem nie nabywają prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres przypadający do zakończeniu służby. Wszystko przez lukę w przepisach – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.