Sprawozdania Rb-34S oraz Rb-30S należy sporządzać co kwartał

Częstsze wypełnianie formularzy przez jednostki oświatowe i zakłady budżetowe oraz obowiązek opracowywania nowych sprawozdań Rb-28NWS w przypadku jednostek budżetowych realizujących wydatki niewygasające – m.in. takie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazana ministrowi finansów do podpisu.

73

Zwrot nienależnych składek możliwy tylko przez 5 lat

Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, należy uwzględnić przychód oskładkowany uzyskany przez ubezpieczonego w danym roku, licząc narastająco, począwszy od stycznia do grudnia.

Zobowiązania z tytułu ugód, niekiedy trzeba wykazywać w Rb-Z

Rozpatrując, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

Wypłatę zaliczki pracowniczej w walucie obcej należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wypłatę

Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów. Jednostka najpierw zakupiła euro, przyjęła je do kasy walutowej, a dopiero wówczas wypłaciła zaliczkę. Jak poprawnie zaksięgować wypłatę i zwrot takiej zaliczki? Czy zastosowanie będzie miał kurs z dnia wypłacenia zaliczki?

72

Zarząd województwa nie może zmieniać planu w związku ze zwrotem środków europejskich

Płatności dokonywanych ze środków europejskich nie należy utożsamiać z dotacjami z budżetu państwa. Zarząd województwa nie może więc dokonywać zmian w planie budżetu, których konieczność nastąpiła w związku z realizacją projektu współfinansowanego z pieniędzy unijnych.

Stanowiska w jednostce samorządowej muszą odpowiadać tym określonym w ustawie

Pytanie: Pracodawca samorządowy wyraził potrzebę utworzenia stanowiska pełnomocnika ds. energetyki, chcąc jednocześnie awansować na nie długoletniego pracownika z dużym doświadczeniem (obecnie inspektora). Jak prawidłowo określić wymagania kwalifikacyjne w regulaminie wynagradzania, skoro typowany pracownik nie posiada wykształcenia wyższego (jest długoletnim inspektorem przed wejściem zmian w ustawie o pracownikach samorządowych)? Czy mogę w wymaganiach kwalifikacyjnych umieścić to stanowisko w kategorii stanowisk urzędniczych powyżej inspektora, ale wskazać 2 rodzaje wymagań – np. wyższe z 2-letnim doświadczeniem lub średnie z 5-letnim doświadczeniem? Czy tworząc regulamin wynagradzania pracodawca ma pełną swobodę w tworzeniu stanowisk i określanie ich wymagań, a także widełek płacowych dopasowanych do konkretnych zmian w regulaminie organizacyjnym?

Ponowne przejście na emeryturę może pozbawić prawa do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Pracownik samorządowy zwolnił się i przeszedł na emeryturę w grudniu 2010 roku (wypłacono odprawę emerytalną), a od stycznia 2011 roku został znowu zatrudniony na pół etatu. Umowa kończy się w grudniu 2014 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. W marcu 2015 roku pracownikowi przysługiwałaby nagroda jubileuszowa. W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest przepis mówiący o tym, że w przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę wypłaca się pracownikowi nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia do niej prawa brakuje mniej niż 12 miesięcy. Czy w opisanym przypadku w dniu rozwiązania umowy o pracę można wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, do której nabyłby prawo w marcu 2015 roku?

71

Wpływy z reklam trzeba ująć na koncie 760

Dyrektor gminnego przedszkola zawarł z bankiem umowę o reklamę. Na jej podstawie instytucja finansowa wpłaciła na konto placówki 300 zł. VAT w tym przypadku rozlicza gmina. Jak poprawnie ująć związane z tym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych?

W 2015 roku wzrosną podatki i opłaty lokalne

Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok zostały podniesione w stosunku do tych obowiązujących w roku poprzednim – poinformował resort finansów.

W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian

Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi 2.800 zł. W przyszłym roku jej wysokość nie zmieni się – wynika z obwieszczenia ministra finansów.

70

Zwrot kaucji dzierżawcy nie powinien być ujmowany w jednostce jako wydatek

Pytanie: Jednostka budżetowa przekazała spółce kaucję za należyte wykonanie umowy dzierżawy. Jak poprawnie zaksięgować związane z tym zdarzenia? Który paragraf wydatkowy zastosować w takim przypadku?

Zasady ustalania zastępczego budżetu przez RIO będą bardziej przejrzyste

W razie niezachowania przez samorząd relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych, na kształt budżetu będzie wpływała zastępczo regionalna izba obrachunkowa. Skutki jej ingerencji nie będą jednak mogły zagrażać realizacji zadań samorządu.

69

Pracownik jednostki bez prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę

Okresu nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej jako okresu nieskładkowego nie podaje się w świadectwie pracy, podobnie jak nieusprawiedliwionej. W imiennych raportach miesięcznych przekazywanych przez jednostkę budżetową do ZUS znajduje odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego kodu przerwy.

Wpłaty województw do budżetu państwa trzeba zredukować o połowę

Janosikowe nie większe niż 35% dochodów podatkowych, czy zmiana wskaźników, od których zależy obowiązek jego płacenia - to główne zmiany zawarte w projekcie resortu finansów dotyczącym dochodów jst. Jednak samorządowcy podkreślają, że  zaproponowane zmiany to za mało i pracują nad kolejnym projektem, który w pełni zrealizuje wyrok TK dotyczący „janosikowgo”.

67

Zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku wypłaca się rodzinie

Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów jednostka budżetowa może wypłacić zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku jego studiującym dzieciom?

Z tytułu odbywanych przez pracownika ćwiczeń wojskowych pracodawcy należy się świadczenie pieniężne

Pytanie: W 2015 roku pracownik otrzyma powołanie do wojska na ćwiczenia na 30 dni jednorazowo. Czy pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu braku tego pracownika przez miesiąc w pracy?

Skonsolidowany bilans trzeba przekazać RIO do 30 czerwca

Samorząd tworzy bilans skonsolidowany za rok budżetowy obejmujący 12 miesięcy od stycznia do grudnia ­­- w polskich języku i walucie. Po zatwierdzeniu sprawozdania organ musi przesłać go regionalnej izbie obrachunkowej w wersji papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego.

66

Zasady korzystania z ZFŚS warto określić w regulaminie

Samodzielne wprowadzenie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych jest naruszeniem ustawy i nie ma mocy wiążącej. Jeśli w zakładzie pracy nie działają organizacje związkowe, pracodawca musi uzgodnić regulamin z reprezentantem pracowników wybranym przez załogę.

Za pobyt zagranicznych dzieci w polskiej pieczy zastępczej będą musiały płacić powiaty

Wydatki związane z przebywaniem małoletnich w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia zagranicznego organu sfinansują powiaty. Czynności te samorządy będą wykonywać w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wygaśnięcie umowy o pracę na zastępstwo nie w każdym przypadku oznacza brak prawa do świadczeń z tytułu choroby

Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać pracownikowi także po wygaśnięciu tej umowy, w tych przypadkach w których zgodnie z ustawą chorobową przysługują one za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

65

Z uposażenia strażaka można potrącać jedynie kwoty wynikające z sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych

Pytanie: Jednostka państwowej straży pożarnej zatrudnia strażaków, za których nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć, funkcjonariusze opłacają dobrowolne składki np. w ramach działania powszechnego zakładu ubezpieczeń. Jakie zasady należy stosować przy potrącaniu tego typu należności? Czy mają tu zastosowanie regulacje Kodeksu pracy?

Wskaźniki i stawki

Dodatkowy urlop macierzyński

Umorzone udziały gminy w spółce należy wyksięgować z ewidencji bilansowej przy użyciu konta 030

Pytanie: Samorząd, który jest 100% właścicielem spółki obniżył, a następnie podwyższył kapitał zakładowy (forma gotówkowa) W jaki sposób zaksięgować związane z tym operacje?

64

Zwrot kosztów kształcenia młodego pracownika ma charakter bezwzględny

Utrata statusu przedsiębiorcy po zakończeniu kształcenia pracownika młodocianego, przy spełnieniu pozostałych warunków, nie może być samoistną podstawą odmowy przyznania przez gminę dofinansowania należnego pracodawcy.

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej od 2014 roku

Jednostki sektora finansów publicznych od stycznia 2014 roku sporządzają sprawozdania budżetowe na podstawie nowego rozporządzenia ministra finansów z w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

63

Kalendarium

Luty 2014 r.

Zapłata kartą płatniczą to nie zaliczka

Sposób przyznawania  i korzystania oraz rozliczanie płatności za pomocą służbowych kart płatniczych przy wydatkowaniu środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinien określić zarząd jednostki.

62

Kalendarium

Styczeń 2014 r.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych należy ująć w § 098

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej nienależnie pobrał świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Jednostka potrąciła je z bieżących wypłat. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wraz z klasyfikacją budżetową opisanego zdarzenia?

18

Sprawozdawczość finansowa jednostek na koniec roku

Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu to niezbędne elementy, jakie oprócz bilansu z wykonania budżetu powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.