61

Zasady i ewidencja rozliczeń na przełomie roku w jednostkach samorządu terytorialnego

Jeśli jednostki sektora finansów publicznych ponoszą koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych to zgodnie z art.39 ust.1 uor powinny dokonywać ich rozliczenia w czasie i prezentować w sprawozdaniach finansowych jako rozliczenia międzyokresowe, które mogą wystąpić jako czynne i bierne rozliczenia.

Zmiany w VAT 2014

Pytanie: Jednostka budżetowa jest podatnikiem VAT. Obowiązek podatkowy co do zasady w 2014 r. będzie powstawał z dniem dostawy towarów/wykonania usługi chyba, że wcześniej sprzedawca otrzymał zapłatę. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w sytuacji gdy faktura jest wystawiona 30 maja, zapłata została dokonana kartą płatniczą 30 maja, usługa będzie wykonana 1 czerwca, wpływ środków pieniężnych (zapłaty za fakturę) z karty płatniczej na rachunek bankowy sprzedawcy nastąpi 2 czerwca. Czy wydruk z terminala z karty płatniczej w momencie zapłaty tzn. 30 maja jest równoznaczny z zapłatą i obowiązek podatkowy powstaje w maju ? Czy należy przyjąć, że zapłata następuje w dniu wpływu środków na rachunek bankowy (2 czerwca) a obowiązek podatkowy powstaje 1 czerwca w dniu wykonania usługi? 

W przyszłym roku płace w budżetówce znów zamrożone

W 2014 roku  - podobnie jak w poprzednich latach -  płace w budżetówce utrzymane będą na stałym poziomie. Nie zmienią się także wynagrodzenia bezosobowe w jednostkach i podmiotach prawnych sektora publicznego oraz fundusz świadczeń socjalnych.

60

Znaczenie nadwyżki operacyjnej w obecnych uwarunkowaniach działalności jst

Chcąc zapobiec nadmiernemu zadłużeniu w sektorze samorządowym oraz aby zachować równowagę finansów publicznych, ale także w celu zmniejszenia skali kryzysu, ustawodawca podjął działania regulacyjne. Jednym z nich jest wprowadzona, na mocy art. 242 ustawy o finansach publicznych, zasada równoważenia sfery bieżącej.

Zmiana ceny sprzedaży nieruchomości wymaga korekty w ewidencji księgowej

Pytanie: W 2011 r. aktem notarialnym Skarb Państwa sprzedał na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość. Płatność została rozłożona na 10 rocznych rat. Pierwsza z nich została uregulowana przed zawarciem aktu notarialnego, kolejne płatne wraz z oprocentowaniem od niespłaconej części ceny w wysokości redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski do 31 marca każdego roku. Nabywca w 2012 i 2013 r. uregulował opłaty zgodnie z terminem. W czerwcu 2013 r. starostwo uzyskało informację, że sprzedana nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Z tego względu cenę należało obniżyć o 50%. Podpisano więc z nabywcą porozumienie, w którym dokonano rozliczeń uiszczonych opłat. Z wyliczeń ustalono, że w związku ze zmianą ceny sprzedaży nadpłacono kwotę oprocentowania od niespłaconej części ceny w wysokości redyskonta weksli. Ma ona zostać zaliczona na poczet sprzedaży. W jaki sposób księgowo dokonać korekty wyżej opisanej sytuacji?

Zamykając rok budżetowy należy pamiętać o terminach

Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych, a także osiągniętych przychodów i obciążających jednostkę kosztów, czy też przeprowadzenie inwentaryzacji i uzgodnienie sald to główne zadania jednostki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok. Dla poszczególnych działań przewidziane są konkretne terminy.

59

  Opóźnienie w przekazaniu podatków skutkuje karą

 Niewypłacenie w terminie podatku, nienależne jego pobranie lub pobranie w niższej kwocie to główne wykroczenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy skarbowe przewidują za nie sankcje nawet w wysokości 32 tysięcy złotych.

Zatrudnienie księgowego na części etatu w kilku jednostkach przynosi oszczędności

 Niewielka liczba dowodów księgowych i obowiązków związanych z obsługą ekonomiczno-administracyjną wymusza na jednostkach sektora publicznego szukania oszczędności. Jednym z rozwiązań jest zatrudnienie księgowego na część etatu.

58

Urzędy zyskają na przyjęciu niepełnosprawnych stażystów

Jednostki administracji publicznej mogą przystąpić do projektu organizowanego przez PFRON oraz organizacje pozarządowe. Urzędy, które zdecydują się na przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej, będą mogły liczyć na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeszkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów opiekuna.

Osoby naruszające dyscyplinę muszą zwracać koszty postępowania

Najczęstsze naruszenia dyscypliny popełniane przez przedstawicieli jednostek publicznych dotyczą zamówień, wydatkowania środków oraz inwentaryzacji – tak wynika ze sprawozdania w sprawie zeszłorocznej działalności komisji orzekających. Osoby dopuszczające się naruszenia dyscypliny powinny również liczyć się z obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

57

Za zwolnionego funkcjonariusza należy rozliczyć składki społeczne

Jednostka budżetowa w przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty, zobowiązana jest do naliczenia i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one wszystkich przepracowanych w służbie lat.

Za swoje budynki płaci gmina

Gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w zakresie budynków stanowiących jej własność nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 25 czerwca 2013 r. (nr PL/LS/833/50/SIA/13/RD).

56

Ulgi w spłacie opłat cywilnych należy opublikować w biuletynie

Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, którym jednostka samorządu udzieliła ulg, odroczeń lub umorzeń obejmuje również opłaty o charakterze cywilnoprawnym. Takie stanowisko zajęła regionalna izba obrachunkowa we Wrocławiu (nr GP-WR-0730-008/13).

Środki trwałe w budowie (Inwestycje ) w jednostkach budżetowych

Przez środki trwałe w budowie zgodnie z definicją w uor  należy rozumieć: Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, o wartości obejmującej ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia danego środka trwałego do dnia przyjęcia do używania lub do dnia bilansowego. (art. 3 ust. 1 pkt 16 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 u.o.r.). – są to koszty które występują podczas budowy nowego lub ulepszenia już istniejącego środka np. unowocześnienia.

55

Zobowiązania z tytułu składek ZUS należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z

Pytanie: Od 2011 r. w jednostce nie były naliczane składki od umów zlecenie. Pracownicy wyrazili zgodę na piśmie na potrącanie wynagrodzenia. Z ostatniej wypłaty zostało potrącone wynagrodzenie na poczet korekt składek ZUS. Korekty ZUS nie zostały jeszcze wykonane. Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać te kwoty, jeżeli nie sporządzono korekt?

Zaległe trzynastki będą wypłacane w ciągu 3 miesięcy

Sejm przyjął zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Pozwolą one na wliczanie do czasu pracy, wymaganego do nabycia prawa do „trzynastki”, także okresów urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

17

Zniszczony inwentarz można usunąć na podstawie protokołu likwidacyjnego

Pytanie: Jednostka otrzymała od kontrahenta czajnik bezprzewodowy o wartości 100 zł, który został wpisany do książki inwentarzowej. Czajnik ten uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do użytku. Czy można go usunąć z inwentarza i czy w takim przypadku należy załączyć protokół?

Ubytki w księgozbiorze nie zawsze będą pozostałym kosztem operacyjnym

Pytanie: Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w szkolnej bibliotece ujawniono ubytki. Czy wykazane niedobory jednostka powinna zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne?

Podpis głównego księgowego na dokumentach inwentaryzacyjnych nie jest konieczny

Pytanie: Czy główny księgowy jednostki budżetowej powinien parafować arkusze spisu z natury?

16

Wpływ na rachunek jednostki środków na udzielenie dotacji dla organizacji wymaga ewidencji na kontach 130 i 223

Pytanie: W danym roku zgodnie z umową gmina otrzymała dotację ze starostwa i przekazała ją organizacji pożytku publicznego na realizację określonego zadania. Środki do gminy wpłynęły ze starostwa na konto organu i potem zostały przekazane jako dofinansowanie na  rachunek bankowy jednostki gminy, która następnie przelała je jako dotację na konto organizacji pożytku publicznego. Po zrealizowaniu zadania, organizacja zwróciła w grudniu danego roku niewykorzystane środki na rachunek bankowy gminy. Następnie gmina w terminie do 31 stycznia następnego roku przekazała do starostwa rozliczenie dotacji, jak również niewykorzystaną część dotacji. Przekazanie środków nastąpiło z rachunku organu gminy, tj. na który wpłynęła dotacja ze starostwa, a zwrot zaksięgowano jako pomniejszenie wykonania dotacji w danym roku. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa opisanych zdarzeń?

Środki pieniężne i rachunki bankowe

Aktywa pieniężne jednostki są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz (art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Środki pieniężne – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – mogą być przechowywane w kasie lub na rachunkach bankowych, a ich rozliczenia są dokonywane zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Samorządowe jednostki budżetowe mogą rozdzielić dochody i wydatki na dwóch rachunkach bankowych

Pytanie: Samorządowa jednostka osiąga dochody budżetowe, które podlegają przekazaniu do jednostki nadrzędnej. Ma rachunek bankowy, na który wpływają dochody budżetowe oraz środki na wydatki budżetowe. Z niego realizowane są również wydatki budżetowe. Zgodnie z zasadami określonymi w polityce rachunkowości, konto 130 jest podzielone analitycznie: 130-01 dla dochodów, 130-02 dla wydatków budżetowych. Czy dla ułatwienia księgowania i uzgodnienia konta 130 jednostka może otworzyć drugi rachunek bankowy w celu rozdzielenia  dochodów budżetowych od wydatków budżetowych?