Zmiana wysokości opłaty za posiłki w szkole

Pytanie: Pytanie: W gminie jest 5 jednostek oświatowych, organem prowadzącym jest wójt. We wszystkich jest taka sama opłata za obiad. Jedna ze szkół chce podnieść stawkę. Czy powinno się to odbyć przez uchwałę rady gminy, czy tylko zarządzenie dyrektora szkoły? Czy nowa stawka za obiad powinna obowiązywać w każdej szkole w takiej samej wysokości?

Zasady sporządzania – Rb-28UE – sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich

Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) należy wykazać w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych. Rodzaj sprawozdania zależy od kategorii dysponenta środków, na którym ciążą obowiązki sprawozdawcze oraz od źródła środków przeznaczonych na realizację projektu (tzn. czy są to środki wydatkowane z budżetu środków europejskich, czy z budżetu państwa).

Wytyczne KSR 10 w zakresie ujmowania przychodów i kosztów

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” wskazuje zasady ujmowania i rozliczania umów, gdzie strona publiczna wspólnie ze stroną prywatną realizują ważne z punktu widzenia społeczności czy gospodarki przedsięwzięcia. Warto przyjrzeć się szczegółowym wytycznym w zakresie ujmowania przychodów i kosztów z punktu widzenia podmiotu publicznego.

Ubezpieczenie grupowe – zawierać czy nie

Pytanie: Pytanie: Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) może zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego, nie naruszając ustawy o finansach publicznych i nie narażając się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 25 lipca 2011 r., sygn. WA-0280/58/2011, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 16 grudnia 2009 r., sygn. WK.0441/in./179il80/19123/2009, opinia Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów z 10 grudnia 2010 r., sygn. Rfl/033396/1123/ZWQ/2010/2891 straciły na aktualności?

Środki z RFIL w pytaniach i odpowiedziach

Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej zamieściło najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spis rolny – czy oskładkować dodatek i nagrody

Pytanie: Pytanie: Urząd gminy w 2020 roku realizuje zadanie zlecone przez GUS związane z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Do gminnego biura spisowego zostali oddelegowani pracownicy urzędu gminy, którzy będą wykonywać osobiście zadania związane z powszechnym spisem rolnym. Za czas wykonywania prac spisowych zachowają prawo do wynagrodzenia, jednocześnie zostaną im przyznane dodatki spisowe i nagrody spisowe. Czy od dodatków spisowych i nagród spisowych należy naliczyć i potrącić składki ZUS, czy też nie? W piśmie z 11 marca 2020 r., znak 992900/4101-177/2020-WUK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek poinformował, że: „W sytuacji gdy dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurach spisowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej), to od takich przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane” stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowa ustawa o Pzp

Pytanie: Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp, a wraz z nią pełna elektronizacja. Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta na w BZP? Gdzie wykonawcy wysyłają oferty? Gdzie zamawiający je otwiera? Czy zakładamy jakieś konto dodatkowe? 

Kto może zostać kierownikiem OPS

Pytanie: Pytanie: Czy pracownik świadczeń rodzinnych może w drodze awansu zostać kierownikiem OPS?

Kiedy jednostka traci prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT

Pytanie: Pytanie: Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Uzyskuje obroty z tytułu czynszu i opłat za media za wynajmowane mieszkania i pomieszczenia na cele użytkowe. Mamy również podpisane umowy z operatorami monitoringu, których obciążamy ryczałtowo za koszty związane z wyjazdem do alarmów fałszywych, wystawiając faktury w następnym miesiącu po zakończeniu każdego kwartału. Umowa nie zawiera zapisów, że okresem rozliczeniowym jest kwartał. Ponieważ obroty z wyżej wspomnianych tytułów znaczne się zwiększyły, komenda utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku obrotów za obciążenia za koszty związane z wyjazdem do alarmów fałszywych? Jak prawidłowo ustalić moment i wysokość obrotów, kiedy komenda utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT?