Zwolnienia w administracji państwowej a tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość znaczących zmian w zatrudnieniu urzędników i pracowników administracji państwowej. Kiedy będą możliwe ograniczenia kosztów wynagrodzeń pracowników, jak będą wprowadzone zasady zmian warunków pracy i płacy, czy pracownik, którego dotkną ograniczenia płacowe, może odmówić ich przyjęcia?

Zestawienie zmian podatkowych wchodzących w życie 1 lipca 2020 r.

Od początku lipca obowiązuje nie tylko nowa matryca stawek VAT, jest też sporo zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Zmian jest dużo i wynikają one z różnych aktów prawnych. W tabeli zebraliśmy najważniejsze nowe regulacje wraz z podaniem podstawy prawnej.

Współpraca operacyjna z instytucją finansową zarządzającą PPK

Pracowniczy plan kapitałowy (dalej: PPK) to forma długoterminowego oszczędzania organizowana przez podmiot zatrudniający dla osób zatrudnionych przy współpracy z instytucją finansową. Wybór instytucji finansowej dokonywany jest w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych, jednak to zatrudniający będzie zobligowany do współpracy z instytucją finansową.

Wiążąca informacja stawkowa w pigułce

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS) już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według: 1) Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - w odniesieniu do towarów; 2) aktualnej, tj. obowiązującej od 1 lipca 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) - w odniesieniu do usług oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW na wkład krajowy do projektu UE. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW, wraz z należnymi odsetkami, planowanej do zaciągnięcia w związku z realizacją projektu UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami, nie należy uwzględniać przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozliczanie i ewidencjonowanie urlopów w 2020 roku

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Urlop może być udzielony w niedziele i święta, jeśli dni te są dniami pracy pracownika, zgodnie z ustalonym rozkładem pracy.

Rb-50 – Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Zasady sporządzania

Sprawozdanie Rb-50 to kwartalne sprawozdanie o dotacjach lub wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Sprawdź, jak poprawnie je wypełnić.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które należą do zadań własnych gminy oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców, a także są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Kryzys COVID-19. Czy gmina może wspomóc przewoźników dopłatami?

Mimo że trudna sytuacja finansowa prywatnych przewoźników z terenu gminy stanowi następstwo zaistnienia sytuacji kryzysowej (COVID-19), samorząd nie może udzielać dopłat do przejechanego kilometra z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.