Wydatki ogólne na promocję gminy

Jedna z gmin miała wątpliwości, czy w przypadku, gdy ponosi wydatki promocyjne związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, zwolnionymi od opodatkowania VAT oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować kwot podatku VAT wynikających z dokonywanych zakupów do jednego z wymienionych obszarów swojej działalności, powinna rozliczać podatek naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi na promocję, przy zastosowaniu tzw. współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Sprawdź, jakie stanowisko miał na ten temat NSA

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – księgowania i aspekt podatkowy

Dokonując zakupu towarów od przedsiębiorców z Unii Europejskiej, nabywca może być zobowiązany do naliczenia podatku VAT. Jeżeli transakcja spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to kupujący zobowiązany jest wykazać VAT należny. Kupujący może mieć również prawo do jego odliczenia, ale muszą już zostać spełnione określone w ustawie warunki.

Świadczenia rodzinne

Pytanie: Pytanie: W związku z kolejnymi wątpliwościami zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.Jednostka budżetowa powołana przez gminę realizuje zadania z zakresu: dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy), dodatków energetycznych (zadania zlecone gminie), świadczenia wychowawczego (zadania zlecone), świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone), świadczenia Dobry Start (zadania zlecone), Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone). W wyniku realizacji poszczególnych ustaw w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) jednostce przysługują koszty obsługi na ich realizację, brak jest natomiast  jednoznacznych interpretacji i wyjaśnień co do prawidłowego wydatkowania i podziału tych środków, więc nasuwa się pytanie:1. Czy w ramach kosztów obsługi zadań zleconych jednostka może finansować wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą jednostki powołanej przez gminę (tj. dyrektora, z-cę dyrektora, głównego księgowego, dział administracyjny, dział księgowości, dział kadrowo-płacowy)? Istotne jest to, że każdy pracownik tej grupy, zajmując się obsługą jednostki (powołanej przez gminę), wykonuje pośrednio wszystkie zadania przypisane jednostce (tj. zadania własne i zadania zlecone).2. Jeśli jednostka ma rozliczyć wynagrodzenia tej grupy pracowników nie tylko z zadań własnych gminie, ale i z zadań zleconych, to według jakich wskaźników/kryteriów powinna dokonać tego podziału?3. Jakie dokumenty powinna gromadzić w celach zapowiadanych kontroli z wykonania poszczególnych zadań z zakresu administracji rządowej

Rozliczenie VAT z gminą – jak ewidencjonować

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową podległą gminie. Podatek VAT rozliczamy z gminą na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7. Proszę o pomoc w ustaleniu księgowań rozliczenia VAT od momentu wystawienia/zaksięgowania faktury po końcowe rozliczenie VAT z gminą (w przypadku zwrotu i zapłaty podatku VAT do gminy) Po centralizacji VAT gmina ustaliła, że nie będzie zwracać VAT do podległych jednostek.

Reprezentacja osób zatrudnionych – rola i sposób powoływania w procesie wyboru instytucji finansowej PPK

Ustawa o PPK przewiduje konsultacyjną role reprezentacji osób zatrudnionych w procesie wyboru instytucji finansowej PPK. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest fakt występowania (często dość silnych) związków zawodowych. Należy założyć, że przedstawiciele pracowników będą próbowali wywierać duży wpływ na pracodawcę podczas tej procedury i wskazywać swoje propozycje dotyczące preferowanej instytucji finansowej.

Płatność kartą płatniczą – jak ewidencjonować

Pytanie: Pytanie:  Czy zasilenie karty spełniającej rolę pieniądza elektronicznego płatne gotówką w kasie jednostki budżetowej powinno być ujęte na koncie księgowym z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji budżetowej? Jeżeli tak, to proszę o podanie właściwego paragrafu. Środki te ostatecznie trafiają do agenta rozliczeniowego.

Paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł mogą stanowić faktury uproszczone

Pytanie: Pytanie:  Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jeden z pracowników zakupił czajnik elektryczny, za który nie otrzymał faktury, lecz paragon z NIP na kwotę 150 zł (powiedziano, że nie mogą wystawić faktury, ponieważ zakup nie przekracza kwoty 450 zł). W obiegu dokumentów gminnych do tej pory funkcjonowały tylko i wyłącznie faktury. Czy gmina powinna przyjąć paragon i traktować go jako fakturę uproszczoną? Czy na podstawie wystawionego paragonu możemy żądać od wystawcy, aby wystawił nam fakturę do tego paragonu?

Ochrona danych osobowych obowiązuje również podczas pracy zdalnej

W obliczu pandemii koronawirusa wielu pracodawców zleciło pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w domu. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO) poinstruował na swojej stronie internetowej, jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych oraz jakie zabezpieczenia w tym zakresie należy rekomendować pracownikom.

Ocena pracownika samorządowego – gdzie umieścić

Pytanie: Pytanie: Czy ocenę pracownika samorządowego umieszczamy w aktach osobowych, czy wszystkie oceny pracowników przechowujemy w innym wyznaczonym do tego miejscu?