Zmiany w VAT. Co nowego?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje kilka ważnych zmian, a część z nich dotyczy m.in. indywidualnych rachunków podatkowych.

Umowa dzierżawy gruntu z synem. Kto płaci podatek rolny?

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym przenosi się na dzierżawcę gruntu. Nie ma to jednak zastosowania, gdy właściciel podpisał umowę z członkiem rodziny.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie Rb-N jest jednym z rodzajów sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Sprawozdanie to jednostki sporządzają zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 października 2014 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Powinno ono być sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, trwałe i czytelne. Podstawą sporządzenia sprawozdania Rb-N są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku

Począwszy od sprawozdań za I kwartał 2020 r. jednostki muszą sporządzić sprawozdanie Rb-34S  według nowych zasad i na nowych wzorach. Nowelizacja w tym zakresie została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowy wzór sprawozdania zamieszczono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Prowadzenie księgowości instytucji kultury przez urząd gminy

Gmina może zapewnić obsługę finansową samorządowym instytucjom kultury. Dysponowanie środkami publicznymi, zaciąganie zobowiązań, sporządzanie i zatwierdzanie planu oraz dokonywanie przeniesień wydatków musi jednak pozostać w gestii kierownika jednostki.

Postanowienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu powinno mieć formę pisemną

Pytanie: Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowę na czas określony nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego, zatem czy przy kontynuacji umowy o pracę konieczne jest porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu?

Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej jsfp

Podstawę gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych stanowi ustawa budżetowa, uchwała budżetowa lub też, w przypadku jednostek organizacyjnych, zgodny z tymi dokumentami plan finansowy. Sprawdź, jak bez błędów stworzyć plan finansowy w jednostce budżetowej.