Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania. Jak klasyfikować

Pytanie:

Pytanie: Gmina zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych udziela w szczególności mieszkańcom gminy dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny, np. w związku z likwidacją pieca węglowego. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji z budżetu gminy określana jest każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy i wynosi minimum 10% kwoty wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rocznie jest to kwota łącznie ok. 16.000 zł. Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych udzielane jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, tj.: zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Kwota dotacji w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.000 zł. Kwota dotacji w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych wynosi 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wydatki na ww. cel zostały ujęte w budżecie gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Czy ujęcie planowanych na wyżej opisany cel wydatków w powyższej klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe? Nadmienię, że gmina przyjęła w polityce rachunkowości wydatki inwestycyjne w wysokości powyżej 10.000 zł.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ