Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Pytanie: Pytanie: Pracownica zatrudniona na zastępstwo zaszła w ciążę. Czy przysługuje jej zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka?

Sporządzamy sprawozdanie w jednostkach budżetowych. Wyjaśnienia - część II

Jednostki sektora finansów publicznych czasami mają problem z poprawnym wypełnieniem sprawozdań budżetowych. Dlatego zwracają się do regionalnych izb obrachunkowych z prośbą o interpretację przepisów. Przedstawiamy stanowisko RIO dotyczące wpisów w sprawozdaniu Rb-27S.

Potrącanie wierzytelności a mechanizm podzielonej płatności

Pytanie: Pytanie: Czy można kompensować płatności dotyczące mechanizmu split payment, np. faktura za paliwo pomniejszona o karty płatnicze?

Nieczytelny format faktury elektronicznej przesłany e-mailem do jednostki

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, ośrodkiem pomocy społecznej, podlegamy centralizacji VAT, faktury są wystawiane na urząd gminy (nabywcę), dane ośrodka umieszczane w pozycji odbiorca. Czy możemy przyjmować i wprowadzać do ksiąg rachunkowych faktury, które zostały przesłane na skrzynkę e-mailową ośrodka pomocy społecznej w formie pliku PDF? Co prawda faktury te są przez pracownika sekretariatu ośrodka drukowane i włączane w obieg, ale często ich jakość bywa bardzo niska, w niektórych fragmentach nieczytelna, oprócz tego zdarza się, że po jakimś czasie faktura ta wpływa do ośrodka w wersji papierowej i jest ponownie rejestrowana. Czy księgowy ma prawo odmówić przyjęcia takiej faktury? Jak usystematyzować ten temat?

Likwidacja jednostki budżetowej w ewidencji księgowej

Likwidacja jednostki budżetowej skutkuje w końcowej fazie koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz przygotowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do innej jednostki lub do organu założycielskiego czy nadzorującego. Jakie przepisy prawa znajdą tu zastosowanie i w jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji związanych z likwidacją jednostki - o tym w artykule.

Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego

Pytanie: Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika od 1 października 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Niestety do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS został zgłoszony 18 października 2019 r. (przyczyny niezależne od pracodawcy), ale z datą powstania obowiązku od 1 października 2019. W dniu 15 listopada do naszego zakładu wpłynęło zwolnienie chorobowe tego pracownika. Moje pytanie brzmi, czy osoba ta nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego? Czy okres 30 dni wyczekiwania liczymy od 1 października 2019 r., czy od daty złożenia wniosku ZUA, tj. 18 października 2019? Czy jeżeli pracodawca zdecyduje, to może mu wypłacić wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania? Jak sytuacja wyglądałaby w przypadku zasiłku wypłacanego z ZUS? Niestety na dzień dzisiejszy nie znam historii podlegania ubezpieczeniom chorobowym ww. pracownika.

Jak obliczyć trzynastkę przy L4 i macierzyńskim

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Pytanie dotyczy pracownicy, która w okresie od 23 listopada 2018 r. do 6 lipca 2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 7 lipca 2019 r. do końca br. pobiera zasiłek macierzyński, wypłacany zza okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. W 2019 r. więc pracownica faktycznie nie przepracuje ani jednego dnia. Za cały ten okres – poza zasiłkiem – ma wypłacany dodatek stażowy. Czy w takim przypadku dodatek za wysługę lat wejdzie do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

Jak księgować operację split payment w urzędzie gminy

Pytanie: Pytanie: Jestem księgową w urzędzie gminy. Proszę o pomoc w zaksięgowaniu operacji split payment zarówno w jednostce, jak i w organie. Posiadamy trzy oddzielne rachunki – organ i wydatki, dochody w jednostce oraz wydzielony rachunek VAT. Otrzymałam zapłatę za fakturę na rachunek bieżący w kwocie 3.690 zł. I księguję to 130-2-01/221, od razu na rachunku pojawia się Regulacja VAT z minusem -690. I to księguję 141-01/130. Ta kwota VAT pojawia się na wydzielonym rachunku VAT 690 i księguje ją na 130-2-01/141-01. a) W chwili zapłaty za fakturę MPP (energia) z wydatków kwota z konta VAT przeksięgowała się na rachunek wydatków 690. I w tym momencie nie wiem, jak zaksięgować kwotę, która schodzi z rachunku VAT, bo tam jest -690, a wpływ na rachunek wydatków, gdzie jest ta kwota. b) Otrzymałam zapłatę za fakturę na rachunek bieżący 749,93 zł brutto. Od razu pojawia się na rachunku Regulacja VAT z (-)140,23. Automatycznie pojawia się ta kwota na rachunku wydzielonym VAT -143,23. W chwili zapłaty za podatek VAT z rachunku organu kwota ta automatycznie przenosi się z wydzielonego rachunku VAT na rachunek organu. Proszę o pomoc w księgowaniu tych operacji. Ponieważ nie wiem, czy powinny być dwa wydzielone rachunki VAT dla organu i jednostki. Bo wynika z tego, że gdy wpływa na rachunek bieżący zapłata za fakturę brutto i tu też od razu pojawia się Regulacja VAT z (-). I automatycznie ta kwota pojawia się na wydzielonym rachunku VAT. Problem zaczyna się w momencie, gdy płacimy za fakturę MPP (np. energia) z wydatków, wówczas ta kwota znika z wydzielonego rachunku VAT, a pojawia się na wydatkach. A gdy płacimy podatek VAT czy inne płatności do US z organu, to ta kwota schodzi z wydzielonego konta VAT i wpływa na organ.

Dostawa towarów z uchylonego załącznika nr 13 a podzielona płatność w VAT

Pytanie: Pytanie: Jak należy opłacać faktury wystawione przed 1 listopada 2019 r. z terminem płatności po tym dniu, dokumentujące sprzedaż towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary z dotychczasowego załącznika nr 13)? Czy faktury te nabywca zobowiązany jest uregulować w MPP, czy też skoro zostały wystawione przed 1 listopada 2019 r., płatność może zostać dokonana z pominięciem MPP? Czy obowiązek zapłaty za towar z uchylonego załącznika nr 13 w obowiązkowej procedurze split payment dotyczy faktur wystawionych od 1 listopada?

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania. Jak klasyfikować

Pytanie: Pytanie: Gmina zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych udziela w szczególności mieszkańcom gminy dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny, np. w związku z likwidacją pieca węglowego. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji z budżetu gminy określana jest każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy i wynosi minimum 10% kwoty wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rocznie jest to kwota łącznie ok. 16.000 zł. Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych udzielane jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, tj.: zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Kwota dotacji w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.000 zł. Kwota dotacji w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych wynosi 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wydatki na ww. cel zostały ujęte w budżecie gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Czy ujęcie planowanych na wyżej opisany cel wydatków w powyższej klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe? Nadmienię, że gmina przyjęła w polityce rachunkowości wydatki inwestycyjne w wysokości powyżej 10.000 zł.