Zobacz, jak prawidłowo dokonać rocznych przeksięgowań w jednostce

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej (domu pomocy społecznej) zrealizowane wydatki (konto 223) i dochody (konto 222) można przeksięgować na fundusz (konto 800) 31 stycznia następnego roku?

Wyłączenie należności z ksiąg – jak prawidłowo ująć

Pytanie: Katarzyna TrzpiołaZ bilansu otwarcia mamy należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie Wn 221, w bilansie widnieją również należności z tytułu odsetek, konto 221 Wn. Zobowiązania te zostały umorzone w bieżącym roku. Jak wyksięgować na podstawie dokumentu umorzenia należność główną i odsetki? W 2017 roku należność księgowana była Wn 221, Ma 720, odsetki Wn 221, Ma 750.

Ważne dla JST: Ostatni moment na wymianę kas rejestrujących

Tylko do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą używać kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych stosujących te urządzenia przed centralizacją rozliczeń VAT.

Uwaga! Kontrole nieruchomości będą na nowych zasadach

Od 2020 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie będzie informował o wszczęciu kontroli w podatku od nieruchomości. Takie zmiany przewiduje projekt nowej Ordynacji podatkowej. Sprawdź szczegóły.

Upewnij się, czy należy premię uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym

Pytanie: Pracownik zatrudniony na pełen etat rozpoczął prace 2 lipca 2018 r., jego wynagrodzenie składa się z części stałej i części zmiennej, 30% premii. Wynagrodzenie jest wypłacane do 10. następnego miesiąca. Za lipiec 2018 r. pracownik otrzymał premie w pełnej wysokości; przepracował pełen miesiąc, tj. 176 godz. W sierpniu 2018 r. pracownik przebywał 5 dni na urlopie wypoczynkowym; staż pracy wynosi ponad 10 lat. Czy kwota premii za lipiec 2018 r. powinna zostać uwzględniona przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego za urlop wypoczynkowy w sierpniu 2018 r.? Poniżej zasady przyznawania premii: zakład zatrudnia mniej niż 50 pracowników; premia nazwana jest uznaniową, ale przysługuje każdemu pracownikowi; w każdej umowie o pracę jest zapis – „do pkt 4 umowy zostanie doliczona premia uznaniowa do 30% wynagrodzenia zasadniczego brutto płatna w okresach miesięcznych." Najczęściej premia jest wypłacana w pełnej wysokości (tj. 30%), potrącana jest (proporcjonalnie), gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, lub w przypadkach rażących zaniedbań ze strony pracownika (kilka punktów procentowych).

Sprawdź, jak zaksięgować skorygowane faktury

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym podległym urzędowi gminy. Z klientami − osobami fizycznymi − mamy zawarte umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Klient raz w miesiącu otrzymuje fakturę VAT, którą księgujemy następująco: Wn 201 brutto, Ma 700 netto, 225 VAT. W trakcie kontroli okazało się, że jeden z klientów ma źle naliczane usługi, i to od kilkunastu lat, płacił podwójnie. W jaki sposób skorygować te faktury i jak je zaksięgować?

Pozew przeciwko OPS-owi o zapłatę należności za mieszkańca

Pytanie: Kilka lat temu DPS złożył w sądzie pozew przeciwko OPS-owi o zapłatę należności za mieszkańca, który oddalił się z DPS i nie wrócił. Pozew dotyczył kilku pierwszych miesięcy po oddaleniu. Przyjmijmy, że dotyczył 10 000 zł. Po złożeniu pozwu DPS przeksięgował należność z konta 221 na 240 (należności sporne). W związku z tym, że decyzja o umieszczeniu tej osoby w DPS nie została unieważniona, nie można było przyjąć na to miejsce kolejnego mieszkańca, więc obciążaliśmy OPS w dalszym ciągu. Ośrodek rachunki odsyłał  kwestionując swoje zobowiązania. Urosła z tego tytułu kwota 60 000 zł.

Pamiętaj, by wpłacić pierwszą ratę odpisów na rachunek bankowy ZFŚS

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie w przyszłym roku 1229,30 zł, czyli o 43,64 zł więcej, niż w tym roku - wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, którą we wtorek przyjął rząd.

Odsetki od odpłatności za usługi opiekuńcze

Pytanie: Osoba, u której świadczone są usługi opiekuńcze, od kilku miesięcy wnosi odpłatność  z dużym opóźnieniem (termin wskazany w decyzji administracyjnej jako data wniesienia odpłatności rożni się czasem o 2 miesiąc od daty wpłaty). Czy ośrodek pomocy społecznej powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze? Jaka jest podstawa prawna ich naliczania? Na jakie przepisy należy się powołać w przypadku nie naliczania odsetek?

Nienależnie pobrane świadczenia - sprawdź księgowania

Pytanie: Czy środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych MOPS wykazuje w swoim sprawozdaniu Rb-27S (0940 i 0920 odsetki)? Przelewy do urzędu wojewódzkiego przekazujemy z § 0940 i 0920 a w gminie księgujemy je w § 2910 i 4580 odsetki?