Zasiłki z pomocy społecznej będą większe. Zmienia się kryterium dochodowe

Od 1 października 2018 r. zmienia się kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 645 złotych

Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć dotację

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na sfinansowanie inwestycji w wysokości 80.000 zł. Dotację otrzymamy po okazaniu częściowych faktur VAT. Po otrzymaniu pierwszej faktury w wysokości 1.8450 zł brutto otrzymaliśmy na nasze konto 15.000  ł dotacji. VAT ujmujemy w rozliczeniu w swojej jednostce. Następnie opłaciliśmy kontrahentowi fakturę w kwocie brutto. W jaki sposób zaksięgować te wszystkie operacje i w którym paragrafie ująć? Czy zapłaconą kwotę netto ujmujemy na konto 800, a różnicę w wysokości VAT na 740?

Prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy – wyrok SN

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Tak się stało w przypadku pracownicy, w której sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy, a jednak pracownica mimo złożonego wniosku została zwolniona.

Pracownik odchodzi na emeryturę – jak rozwiązać z nim umowę o pracę

Pytanie: Pracownik w sierpniu nabywa prawo do emerytury i odchodzi z naszej jednostki. Czy musi złożyć podanie o rozwiązanie umowy 3 miesiące wcześniej (taki ma okres wypowiedzenia)? W jakim trybie mamy rozwiązać umowę? I jak jest z urlopem wypoczynkowym? Przysługuje w pełnym wymiarze (26 dni), czy proporcjonalnie do przepracowanego czasu?

Kiedy wycieczka dla dzieci pracowników jest zwolniona z PIT

Jednostka zamierza dofinansować wypoczynek dla dzieci pracowników. Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia z PIT. Poznaj wyjaśnienie dyrektora KIS.

Działania proekologiczne gminy – czy przysługuje odliczenie VAT?

Gmina planuje realizację projektu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania te są adresowane do uczniów szkoły podstawowej. Czy z tytułu poniesionych kosztów gminie, będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT? Poznaj interpretacje KIS.

Delegacja służbowym autem – rozliczamy czas pracy

Pytanie: Czy pracownikowi, któremu kierownik jednostki w delegacji na szkolenie przyznał samochód służbowy (kierowca), należą się godziny nadliczbowe? Jak rozliczyć czas pracy takiego pracownika, gdy nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy?

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podpisać na okres próbny

Pytanie: Pracownik OPS dostał świadectwo pracy dotyczące umowy na czas nieokreślony i nową umowę na okres próbny w tym samym OPS. Chodziło o zmianę stanowiska z pracownika socjalnego na kierownika ośrodka. Na świadectwie jest podany art. 30 § 1 Kodeksu pracy. Następnie pracownik otrzymał kolejną umowę na czas określony. Umowa została podpisana, jednak po kilku dniach pracownik złożył wypowiedzenie z dwutygodniowym terminem. Burmistrz nie zgadza się na takie wypowiedzenie, twierdzi, że powinno trwać 3 miesiące. Jak jest prawidłowo? Czy można w jednym zakładzie pracy rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podpisać na okres próbny?

Realizacja budżetu partycypacyjnego na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Czy można ją dofinansować ze środków publicznych?

To, czy gmina może finansować projekty wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego, zależy od tego, czy ich realizacja wpływa na wypełnienie któregoś z zadań gminy. Należy być ostrożnym w przypadku wydawania środków publicznych na cele służące wyłącznie wąskiej grupie obywateli.

Przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu jego staż pracy wyniesie dokładnie 39 lat. Czy należy wypłacić nagrodę za 40 lat pracy?