Zasady ustalenia dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w sytuacji, gdy na terenie gminy znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę, to dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzona przez osobę fizyczną powinna być wypłacona w wysokości odpowiadającej podstawowej kwocie dotacji wyliczanej na punkty przedszkolne prowadzone przez gminę.

Usługi stołówkowe a VAT

Usługi wydawania posiłków, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są to bowiem usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Bez znaczenia jest okoliczność, że zakup posiłków następuje w gotowej postaci od firmy zewnętrznej, która wygrała przetarg na dostarczanie posiłków.

Urlop na żądanie. Czy jest nadal płatny i ile dni udzielić pracownikowi

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują 4 dni urlopu na żądanie pracownika. Te 4 dni wchodzą w zakres wymiaru, który przysługuje pracownikowi (20 albo 26 dni) w danym roku kalendarzowym. Jednak być może jeszcze w tym roku przepisy dotyczące udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego ulegną zmianie.

Przeksięgowanie wyniku finansowego – sprawdź, kiedy powinno nastąpić

Pytanie: Pod jaką datą przeksięgować wynik finansowy na fundusz jednostki? Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodek pomocy społecznej), nie mamy żadnych wytycznych w tym temacie od Skarbnika. Jakim kryterium należy się kierować przy ustalaniu daty przeksięgowania, czy może to być data złożenia sprawozdań finansowych na dzienniku podawczym jednostki samorządu terytorialnego? W naszym przypadku jest to 30 marca, czy może zaksięgować przeksięgowanie wyniku finansowego pod datą kwietniową?

Odrębny rachunek bankowy – obowiązek każdej jednostki samorządowej

Obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych odnosi się do obsługi bankowej wszystkich jednostek budżetowych utworzonych praz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Nie można zatem stosować jednego rachunku do obsługi np. wszystkich szkół w gminie.

Sprawdź, czy gmina odliczy VAT naliczony z faktur od kancelarii prawniczej

Gmina zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur od kancelarii.

Sposób organizowania i rozliczania zbiorowego żywienia

Jednostki mogą zostać zobligowane do prowadzenia zbiorowego żywienia. Dotyczy to przede wszystkim takich jednostek jak przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, czy domy pomocy społecznej. Sposób prowadzenia ewidencji w szkołach i placówkach oświatowych będzie zależał od sytuacji, w której jednostka posiada rachunek wydzielony lub gromadzi dochody i dokonuje wydatków ramach budżetu jednostki. Uzależnione to jest również od tego, czy szkoła jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Poniżej rozpatrzymy właśnie takie przypadki.

RIO o najczęstszych błędach w dotyczących dokumentacji księgowej

Wewnętrzne wytyczne dotyczące sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych, a także instrukcje kasowe oraz magazynowe przyjęte i zatwierdzone przez kierownika mają moc obowiązującą. Jednostka budżetowa nie może zatem stosować ich postanowień wybiórczo – przypomina białostocka izba obrachunkowa.

Pismo Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące wydatkowania środków z ZFŚS

Istnienie obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z ZFŚS zależne jest od formy ich wydatkowania. W stosunku do usług socjalnych ustawodawca wprowadził uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych. Sprawdzamy, na czym ona polega. Poznaj pismo Urzędu Zamówień Publicznych.