Wynajem sali gimnastycznej przez gminę – jaka stawka VAT?

Usługi odpłatnego udostępniania przez gminę sali gimnastycznej podlegają opodatkowaniu stawką 8% w przypadku odpłatnego wstępu na obiekt przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celach rekreacyjnych. Jeśli natomiast z sali korzystają osoby fizyczne i inne podmioty w ramach umowy najmu celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, zastosowanie będzie miała stawka 23%.

Udzielanie zaliczek zleceniobiorcom niebędącym pracownikami jednostki jest obarczone dużym ryzykiem

Pytanie: Ośrodek sportu i rekreacji zatrudnia na umowę zlecenie pracowników, którzy mają do wykonania określone czynności związane z organizacją zawodów sportowych, turniejów. Umowy zawarte są na okres od stycznia do grudnia 2018 r. oraz krótsze terminy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są pracownikami jednostki. Czy można im udzielić zaliczek na organizację opisanych czynności?

Środki wpłacane do kasy stanowią na moment wpłaty dochody wykonane

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego ewidencję dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych prowadzi w zależności od formy wpłat na kontach 101, 130 oraz na koncie 221. Wszystkie wpływy i rozchody gotówki w kasie ujmowane są codziennie w dniu ich dokonania w raporcie kasowym, który stanowi dowód zbiorczy służący do zapisów w księdze głównej. Odprowadzona w danym dniu gotówka zostaje zarachowana na rachunek bieżący dochodów budżetowych z datą następnego dnia, w przypadku ostatniego dnia miesiąca będzie to pierwszy roboczy dzień następnego okresu sprawozdawczego. Jak należy prawidłowo ewidencjonować, na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca) dochody wykonane z tytułu tych wpłat?

RIO w Gdańsku o podatku od nieruchomości w placówkach oświatowych

Jeśli przedszkole lub osoba prowadząca przedszkole wynajmuje budynek od osoby fizycznej, będącej właścicielem budynku, podatnikiem podatku od tego budynku będzie osoba fizyczna, a nie przedszkole. Poznaj stanowisko RIO w Gdańsku.

RIO o klasyfikacji opłat parkingowych oraz opłat za pobyt w OPS

Pieniądze z opłat za parkingi samorząd powinien kwalifikować jako wpływy z usług, z kolei wydatki na zakup sprzętu osobom niepełnosprawnym - jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. GOPS opłaty przekazywane DPS-om za pobyt za opiekę nad podopiecznymi kwalifikuje jako zakup usług pozostałych.

Pracownik samorządowy za dodatkową pracę może otrzymać dodatek specjalny

Pytanie: Jednostka budżetowa posiada zapis w regulaminie wynagradzania zgodnie, z którym pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza dodatkowe może zostać przyznany dodatek specjalny w wysokości od 5 – 20 % przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego. Czy to oznacza, że jeśli okresowo obowiązki służbowe pracownika są zwiększone to również okresowo należy przyznać dodatek specjalny?

Pracodawca może odzyskać nadpłacone wynagrodzenie pracownika za czas choroby

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej był zatrudniony do 31 grudnia  2017 r. Od 27 grudnia 2017 r. przysłał za pośrednictwem poczty zwolnienie lekarskie, co pomniejszyło wypłacone wcześniej wynagrodzenie, które  przelewane jest na dzień 25 danego miesiąca. Jak odzyskać nadpłaconą kwotę?

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymuje odsetki od kaucji wynikającej z umowy dzierżawy, pozostającej na wydzielonym rachunku depozytowym. Czy należy je ująć w księgach rachunkowych na koniec roku, czy naliczyć dopiero przy zwrocie kaucji? Czy stanowią one zobowiązanie względem wpłacającego dzierżawcy?

Niektóre należności można wyegzekwować, dokonując potrącenia z pensji

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Niemniej jednak w przypadku świadczeń egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych, takich jak alimenty, można zaspokoić wierzyciela, dokonując zajęcia pensji dłużnika.